Læringsmiljø

Presteheia skole jobber kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø for alle elever. Vi gjør det i samarbeid med elevene og foreldrene, og opplever i stor grad at vi lykkes i dette arbeidet. Undersøkelser viser at Presteheia skole er et godt sted å være og et godt sted å lære.

Vi ønsker likevel å være åpne om at erting, krenkelser og mobbing kan forekomme - som på alle andre skoler og i arbeidslivet. Vi oppfordrer derfor alle foreldre om å ta kontakt med skolen hvis man opplever at sitt eller andres barn utsettes for ord eller handlinger av negativ karakter. Vi forventer videre at du samarbeider med skolen om tiltak og vurdering av om disse fører til bedring. Et viktig forebyggende tiltak er at du som foresatt blir kjent med andre foreldre. 

Vi tar barnets opplevelse av det psykososiale miljøet på alvor. Skolens sosiale læreplan viser hvordan forebyggende arbeid mot diskriminering og mobbing foregår. Skolens plan mot mobbing, diskriminering og rasisme viser saksgang når skolen mottar et varsel om plaging, krenkelser eller mobbing. 

Ansatte på skolen har plikt til å gripe inn. Når det varsles om mobbing blir derfor alltid skoleledelsen varslet, undersøkelser iverksatt og involverte hjem orientert. I samarbeid med hjemmene blir vi enige om hva som skal gjøres for å løse situasjonen. Normalt sett klarer vi dette. Lykkes vi ikke i fellesskap har du som forelder rett til å be om ytterligere tiltak. Du vil bli bedt om å gjøre dette skriftlig.

Etter å ha mottatt din skriftlige henvendelse vil rektor fatte et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket skal si noe om hva skolen vil gjøre videre i saken, og det skal inneholde en begrunnelse. Vedtaket skal som hovedregel være skriftlig, og det må inneholde opplysninger om at det er mulig for deg å klage til Statsforvalteren og om klagefristen.

Utdanningsdirektoratet
På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du utfyllende informasjon om hvordan skoler kan utvikle et raust og trivelig skolemiljø, samt maler for hvordan du skriftlig kan be om tiltak fra skolen og ev. skrive en klage.

Kristiansand kommune
Kristiansand ønsker å være barnas by. På kommunens nettside kan du lese om hvordan det jobbes med en folkehelsestrategi frem mot 2030. Du kan også lese om Oppvekst sin strategiplan Sterkere sammen. Det er utarbeidet et felles ordensreglement for skolene i Kristiansand og en veileder for trygt og godt skolemiljø. I tråd med retten til et trygt og godt skolemiljø, har vi i Kristiansand følgende forståelse av mobbing:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning.  

Elevundersøkelsen
Undersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre for elever på 7. trinn i barneskolen. I Kristiansand gjennomfører elever på 5.-7. trinn årlig Elevundersøkelsen. Dette er en digital spørreundersøkelse som er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Deltakelsen er frivillig, men av erfaring ønsker alle elever å være med på undersøkelsen. Den gir skolen viktige tilbakemeldinger på svært mange områder. Svarene fra undersøkelsen bearbeides av skoleledelsen og de ansatte i samarbeid med elevene, FAU og samarbeidsutvalget.