Skolens samarbeidsorganer

Et godt samarbeid mellom alle i skolesamfunnet er viktig. Elevene skal oppleve at de er aktive deltagere i et levende demokrati, sammen med ansatte i skolen, foreldre og andre i nærmiljøet.

Skolen har ulike samarbeidsfora etter føringer i Opplæringsloven.

Klasserådet
De ulike trinnene på skolen har et klasseråd. Alle elevene på trinnet er medlemmer av klasserådet. Hver høst velger rådet trinnets tillitselev med vara. Disse fungerer som sekretær og medlem i elevrådet. Som en del av skolehverdagen gjennomføres drøfting av saker som danner grunnlaget for elevrådsarbeidet. På denne måten får elevene et nært forhold til elevrådssakene. Klasserådet kan også ta opp andre saker, for eksempel trivsel og samarbeidsformer på trinnet. Medbestemmelsesrett, samhandling og egenutvikling er tre fellesområder for klasse- og elevrådsarbeidet.

Elevrådet
Dette er elevenes fellesorgan, og er blant annet til for å fremme elevenes interesser i skolesamfunnet og består på Presteheia av elever fra 4. til og med 7. trinn. Elever på 1. til 3. trinn leverer saker til elevrådet via sine kontaktlærere. Rådet har innflytelse på aktuelle saker på samme måte som de ansattes personalmøte, klubbmøte og FAU. Elevrådet kan ta opp alle saker som er viktige for elevene, men kan ikke drøfte enkeltpersoner. Rådet drøfter årlig mange saker som angår trivsel og disponerer en viss sum til elevenes beste.

Elevrådet velger leder og nestleder som møter i skolens styre der de taler elevenes sak. Kontaktlærer for elevrådet hjelper elevrådet i deres arbeid.

Personalmøtet
Det avholdes regelmessig personalmøter der alle lærerne møter. Øvrig personale har også anledning til å delta. Personalmøtet kan ta opp saker som disponering av skolens ressurser, læremiddelutvalg, saker som angår trivsel og utvikling, samt saker som skal tas opp i andre råd og utvalg.

To valgte lærerrepresentanter møter i samarbeidsutvalget. Andre ansatte har en representant i SU. Fagorganiserte har egne klubbmøter.

Samarbeidsutvalget
Dette er Presteheia skoles øverste organ. Det er sammensatt av ni representanter: Tre representanter fra foreldrene, to fra lærerne, en fra andre ansatte, to elevrådsrepresentanter, en politisk valgt representant og rektor. Styret er et rådgivende, kontaktskapende, samordnende og besluttende organ i skolesamfunnet.

Styrets mandat er å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Rektor har generell informasjonsplikt overfor styret. Skolestyret har 6 møter i året.  

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

 FAU består av alle trinns foreldrekontakter. Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, dvs. at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er hjemme igjen.

FAU arrangerer også trivselsfremmende tiltak for elevene.

2 av de årlige møtene er skolemiljøutvalg. I disse møtene møter også foreldrerepresentantenes vara for leder og nestleder, slik at foresatte er i overtall

---

Image by StockSnap from Pixabay