FAU

Alle foresatte er velkomne og viktige samarbeidspartnere for skolen for at skolemiljøet skal være godt. Ved å vise interesse for hva som skjer på skolen, bry seg om det sosiale samspillet på trinnet og stille krav til barnas oppførsel og samhandling med andre elever og lærere, bidrar foresatte positivt til alles (også lærernes) trivsel på skolen. Det har mye å si for barnas læring og utbytte av skolegangen.  Et godt og tillitsfullt forhold mellom skolen og foresatte er avgjørende viktig.

Presteheia skole er en inkluderende skole der foreldreinitiativ ønskes velkommen. Et godt samarbeid mellom skolen, foreldrekontakter, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og velfungerende informasjonskanaler (for eksempel skolens nettside) bidrar til dette.

Det gode samarbeidet avhenger imidlertid av at alle foresatte tar ansvar og bidrar med engasjement og positiv interesse.

- Følg derfor med på skolens nettside ved å abonnere på nyheter.
- Snakk positivt om skolen.
- Vær oppdatert gjennom å lese de ukentlige arbeidsplanene og informasjon elevene har med som ranselpost.
- Engasjer deg som foreldrekontakt.
- Vær raus med positiv respons til lærerne, de er viktige personer for barna!
- Gi konstruktive innspill til lærere og foreldrekontakter med gode ideer i forhold til skolehverdagen, sosiale tiltak eller annet, og bidra positivt på foreldremøtene.
- Benytt anledningen til å bli litt kjent med andre barns foreldre når det skal planlegges juleavslutning, fellesbursdager eller andre sosiale arrangementer for elevene.

Presteheia skole er på mange måter en unik skole med alle forutsetninger for at alle elever skal få gode år og en utbytterik skolegang. Velkommen til å delta med positivt engasjement sammen med alle foresatte for å bidra til dette!

Foreldrenettverk i skolen
Kristiansand kommune og KOMFUG (Kommunalt foreldreutvalg i Kristiansand) samarbeider om å oppfordre foresatte til å samles i foreldredrevne nettverk. Dette gjøres via sentrale årlige samlinger for FAU og SU-ledere og rektorene.
FUG skriver på sine nettsider om foreldrenettverk:
"Foreldre kan ha behov for å diskutere utfordringer og muligheter de opplever i hverdagen til egne barn. Et godt foreldrenettverk er derfor godt å ha og skaper trygghet for både skolebarna og foreldrene. Foreldrenettverk opprettes ofte på initiativ fra skolen gjennom foreldremøter og sosiale tilstelninger på skolen, men kan også gjerne skje på foreldrenes eget initiativ. Da er det viktig å huske på at alle må føle seg inkludert."
KOMFUG har på sin nettside laget en veileder for foreldrenettverk.

 

Du finner mer skoleårsaktuell informasjon om  FAU her.

---

Image by Anemone123 from Pixabay