Skoleguide

Skoleguide
I denne artikkelen finner du en alfabetisk oversikt over ting du bør vite om på Presteheia skole. For en bedre innsikt i skolehverdagen kan du se over alt som er beskrevet på siden.

Bli med andre hjem
Når elever skal bli med hverandre hjem skal dette avtales hjemmefra. Skolen tillater ikke elever å låne telefon for å ringe mamma eller pappa for å be om å få bli med andre hjem etter skoletid. Skriv melding i Visma innen kl.10 om eleven skal sendes hjem på en annen måte enn vanlig. 

Bursdager
På første foreldremøte på 1. trinn er det vanlig å ta opp bursdagsfeiring. Det er sosialt og inkluderende å invitere alle av samme kjønn. For trinn med store grupper jenter eller gutter kan man avtale at det deles inn i små grupper av barn som går sammen om feiring for hele jente- eller guttegruppen. Dette reduserer antall bursdager og gjør at man kan være flere foresatte om å arrangere for en større barnegruppe. Det er er mulig å kontakte skolen om bruk av skolens lokaler til arrangementer. Ta ev. kontakt i god tid da dette krever en avtale om bruk, tilgangsbrikke og opplæring.

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. 

Elevsamtaler
Det skal gjennomføres minst to elevsamtaler mellom kontaktlærer og elev i løpet av hvert skoleår. Elevsamtalen tar utgangspunkt i hva barnet vil og kan, hva det ønsker og drømmer om, hva det har lyst til å lære og hva det strever med. Elevsamtalen gjennomføres i skoletiden.

Faddere
Elever på 4.trinn er faddere for elever på 1.trinn. Fra førskoledagen og spesielt første skoleår har 1. og 4. trinn felles aktiviteter for å gjøre de nye elevene trygge i skolemiljøet. Også på 2. og 3. trinn har elevene felles aktiviteter med sine faddere.

Ferie- og fridager
Det som populært kalles skoleruta. Oppdatert oversikt publiseres på nettsiden til Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Foreldremøter
Det skal holdes et foreldremøte på hvert trinn raskt etter skolestart. Foreldremøtene skal planlegges i samarbeid mellom kontaktlærerne og foreldrekontaktene. Høstens foreldremøte skal inneholde:

- Omtale av klassemiljøet. 
- Lærerne forteller hva som kjennetegner aldersgruppen på det trinnet de befinner seg på. 
- Faglig presentasjon med fokus på hvordan skolen jobber med grunnleggende ferdigheter og hvordan hjemmet kan støtte opp om barnets utvikling hjemme. 
- Forventninger til foreldre og elever angående lekser, arbeidsinnsats, å møte presis, oppførsel o.l.
- Presentasjon av den sosiale ferdighetstrappa på det aktuelle trinnet. 
- Informasjon om skolens hjemmeside og hvordan den brukes av skolen og bør brukes av hjemmet. 
- Informasjon om leirskoleopphold i møte på 6. ­og 7.trinn. 


Forsikring
Barna er forsikret mot ulykkesskader i skoletiden og når de deltar på ekskursjon, reiser, stevner og lignende i skolens regi. De er også forsikret på skoleveien og i SFO-tiden.

Fri fra skolen
Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Dersom det skal tas ut fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette. Ved søknad om fri/permisjon, brukes skolens digitale skjema. 
I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon for inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid ifølge avtale med kontaktlærer i den perioden som det søkes fri for.

Innesko
Det blir fort vått i en garderobe med 40-60 elever. Barna bør derfor ha sandaler/innesko. Elever tillates ikke å løpe på strømpene ute. Ved en ev. brann er det også svært viktig at barna har fottøy på seg inne, spesielt om vinteren, da evakuering må skje raskt og man ikke kan regne med å kunne stoppe opp i garderoben for å finne uteskoene.

Invitasjoner
Dersom hele trinnet inviteres til sosiale aktiviteter kan lærerne være behjelpelig med å dele ut invitasjoner på skolen. Dette gjelder også dersom alle guttene eller jentene på trinnet inviteres.

Kroppsøving, gymtøy, dusjing
For trinn 1-3 er det ikke satt av tid til dusjing og skifting av tøy. Det oppfordres derfor til at barna har lett tøy på dager med gym. For trinn 4-7 forventes det at man bruker gymtøy og dusjer.

LK2020
Dette er læreplanen for det grunnskolen og videregående opplæring. Målet for læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Leirskole
For 7. trinn gjennomføres tur til Bringsvær leirskole, fortrinnsvis om vinteren med tre overnattinger.

Lus
Hvert år blir elever på mange skoler og barnehager smittet av lus. Smitten er helt uavhengig av hygiene. Jo lenger et barn går med smitte før det blir oppdaget, jo større sjanse er det for at familie og venner blir smittet og igjen fører smitten videre. La oss alle ta ansvar for å gjøre smittepresset så lite som mulig ved å:

Undersøke barna grundig når det sendes ut lusevarsel (og helst jevnlig ellers også). 
Varsle skolen når lus blir oppdaget og behandle ifølge retningslinjer. 
Varsle helst også nærmeste venner som kan være smittet, så unngår man forhåpentligvis å bli smittet tilbake etter behandling. 

Merking av tøy / gjenglemte ting
I en garderobe med 40-60 ivrige elever, kan ting fort komme vekk fra riktig garderobeplass. Merk derfor alt i garderoben med navn. Da kan ting på avveie lettere finne tilbake til riktig eier og du sparer skolen og deg selv for unødig arbeid.

Gjenglemt tøy samles en kasse i klasserommet og utenfor garderobene ved gymsalen. Stikk gjerne nedom når du er på skolen eller sjekk disse i forbindelse med foreldremøter eller foreldrekonferanser.

Mobbing
Trivsel og vennskap er forebyggende mot mobbing. Alle elever, lærere og foresatte har et felles ansvar for dette i og utenfor skolen. Mobbing, diskriminering og rasisme er uakseptabelt ved Presteheia skole. Ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer ved mistanke om uønskede hendelser. Skolen og foreldrenes innsats for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing er beskrevet i skolens sosiale handlingsplan. 

Mobiltelefon
På skolen er bruk av egen mobiltelefon ikke tillatt i skoletida.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PP-tjenesten er sakkyndig organ der skolene, barnehagene og foreldrene/de foresatte kan søke hjelp og råd om forhold som har med trivsel, utvikling og opplæring å gjøre. PP-tjenesten samarbeider med lærere / førskolelærere, med helsesøster, lege, og med andre som har med barn og unge å gjøre. Første kontakt med PPT skjer via kontaktlærer.

Refleks
Når det er mørkt, spesielt i de mørkeste månedene november - februar, oppfordres elevene til å bruke refleksvest eller annen refleks på vei til/fra skolen. Dette gjelder også hvis man venter på skolebuss.

Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørke med 85 prosent. 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare 5 prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadd bruker refleks. Går du uten refleks i mørke, vil en bilfører som kjører i 50 km/t ha to sekunder på å oppdage deg.

Skoledagen / Ukeplan
Ukeplaner for hvert trinn publiseres her på skolens nettside på trinnets egen side. Her står ukas lekser oppført og ulike beskjeder fra lærerne for eksempel mht. fag og aktiviteter som krever ekstra utstyr til eksempelvis turdag, gym, svømming og annet.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen som driver helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Dette gjøres ved rådgivende virksomhet i helsespørsmål. Skolehelsetjenesten forebygger smittsomme sykdommer og ved å følge opp den enkeltes vaksinasjonsstatus. Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksiner.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte. Elever med spesielle behov blir fulgt opp og ev. henvist til andre instanser i samråd med foresatte. Elever, foresatte og lærere kan henvende seg til helsesøster ved behov.

Skolemelk
Skolen legger til rette for skolemelkordning til alle elever. Foresatte bestiller selv via nettportalen skolelyst.no. Ved å registrere en bruker og logge seg på kan man se de aktuelle produktene som tilbys på skolen.

Skoleskyss
Elever på 2. til 7.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever på første trinn er skyssgrensen 2 km.

Ved delt foreldreansvar har eleven rett til skyss til den av foreldrene som bor mer enn 4 (evt. 2) km fra skolen. Gratis skoleskyss gjelder mellom hjemsted og skole, det gjelder ikke hjem til andre langs skolebussruten. Barna har heller ikke krav på skyss hjem fra SFO.

Sykdom
Ved sykdom skal det gis beskjed til skolen. Send melding i Visma til alle lærerne på trinnet slik at vi sikrer at beskjeden kommer frem. Dette er en trygghetsordning fra skolens side, slik at man forsikres om at det ikke har skjedd noe på skoleveien.

Sykling
Sykling til skolen er en flott måte å få fysisk aktivitet og trening i å ferdes i trafikken. Husk hjelm, lys og refleksvest! Det er foresattes som har ansvar for barna til og fra skolen så lenge de ikke bruker offentlig skoleskyss. FAU på Presteheia har bestemt at elevene hos oss ikke skal sykle før de har bestått sykkelprøven på våren 4.trinn. Det er en ordning som er med på å gjøre skoleveien trygg og god for alle. 

Svømmeopplæring
Skolesvømmingen foregår i Aquarama hvor elevene fraktes med buss. 3.-7. trinn har svømmeopplæring hvert år. 2. trinn får også tilbud om 1 gang hvert år.

Tannlege
Elevene blir innkalt av tannhelsetjenesten til regelmessig kontroll av tennene.  Foresatte må selv frakte barna til og fra tannlegen. Tannlegebehandling gjennom skoletannklinikken er gratis for alle skolens elever.

Vennegrupper
Foreldrene gir et svært viktig bidrag til elevenes trivsel på skolen gjennom å arrangere aktiviteter og treff som bidrar til at barn og voksne blir bedre kjent med hverandre.

Uteskole / turdag
1. - 4. trinn har uteskole deler av en dag i uka. Hvis ikke annen beskjed gis blir det tur uansett vær. Det er viktig at barnet er kledd etter forholdene.

Utviklingssamtaler
Utviklingssamtalen er en unik mulighet til å få direkte tilbakemelding og dialog med kontaktlæreren med hensyn til barnets styrker og utfordringer. Det arrangeres to foreldresamtaler mellom foresatte og kontaktlærer hvert skoleår - en på høsten og en på våren. Det er naturlig at eleven er med på en av disse.

Samtalene har en varighet på inntil 30 minutter. Det skal fokuseres på elevens sterke sider. Sosial situasjon og oppførsel, faglig ståsted, hva som er viktig å jobbe med fremover, eventuelle avtaler og oppfølging blir også gjennomgått.

Årshjul - FAU
Det er laget årshjul for arbeidet foreldrene engasjerer seg i ved Presteheia skole. Dette vil være dynamisk og avhengig av sammensetningen av FAU til en hver tid, foresattes og elevrådets ønsker, og skolens øvrige aktiviteter. Årshjulet er publisert under FAU sin side.


---