Bilde av biler som er parkert i to rader.

Ankomst og parkering

Det er et uttalt ønske i kommunen at skolebarn går til skolen.
Biltrafikken til og fra skolen er stor, mye fordi mange elever fremdeles blir kjørt. Trafikken er størst de første ukene etter skolestart, på høst og vinter, og når det er dårlig vær. I samarbeid med Trygg Trafikk, politiet og teknisk etat i kommunen, prøver vi å sikre skoleveien best mulig for alle barna. Vi trenger hjelp fra dere foreldre for å klare å gi barna så trygg skolevei som mulig! Vi har sett at mange foreldre på første trinn går sammen med barna sine, og andres barn, hele skoleveien. Det er svært positivt! Barna får daglig hjelp og påminning om hvordan de skal opptre i trafikken.

Skolen ønsker ikke at elevene på 1-4.trinn sykler til skolen. Dette etter anbefaling fra Trygg Trafikk.

Avdeling Augland

Dersom det er nødvendig at eleven kjøres til skolen ber vi om at de settes av og plukkes opp ved Vågsbygd kirke, eller under overgangen mot Vågsbygd videregående. Ingen elever skal slippes av eller hentes i skolegården, eller på parkeringsplassen til skolen. Private biler skal ikke kjøre forbi bommen som står ved innkjøringen til skolen. Denne stenges uten forvarsel. Det kan komme nye rutiner når skolen skal bygges om, dette legges ut fortløpende på hjemmesiden.

Avdeling Åsane

Dersom det er nødvendig at elevene kjøres til skolen ber vi om at dere bruke av- og påstigningslomma ved trafokiosken i Broveien til å sette av/hente. Det er ikke lov å kjøre gjennom broveien (se skilt). De nestenulykkene vi har hatt de seneste årene, har vært forårsaket av foresatte. 

Bilpassasjerer til skolen og SFO kan bare settes av i av-/påstigningslomma i Broveien. Ikke ved nedkjørsel til skolen. Vi ber om at dere ikke forlater bilen i av-/påstigningslomma dersom dere følger barnet helt ned til skolen/SFO. Dere kan parkere på skolens parkeringsplass øst for skolen ved Løvliveien.

Biler som kommer fra Vågsbygd Ringvei inn i Broveien, må snu i krysset Broveien - Løvliveien og kjøre tilbake til av-/påstigningslomma når de skal sette av/ta på passasjerer.

Vi ønsker at dere ikke stopper for å sette av/ta på passasjerer på sørsiden av Broveien. Dette for å unngå at biler stopper på begge sider av veien, og for forhindre at barn som settes av/tas på, må krysse Broveien når de kommer til/går fra skolen og SFO.

Det er ikke anledning til å kjøre bilen ned i skolegården i tiden fra kl.07.30-16.30 (skole- og SFO-tid).

Skogsstiene som går ned til skolen, er ikke skolevei. Vi vil at barna skal komme til skolen og SFO fra Broveien. Dette fordi det ikke er tilrådelig at barna krysser Vågsbygd Ringvei utenom oppmerkede felt for fotgjengere (gjelder ikke fra Løvliveien).

SFO følger samme regler for av-/påstigning som skolen.

Vi er alle opptatt av at barna skal ha en trygg skolevei, takk for den innsatsen du gjør for å gjøre den sikrere.  

Med vennlig hilsen alle skolens ansatte