Barn som leker med duplo-klosser.

Barnemoden skole

I 2018 tok vi initiativ til å lage en modell for en «barnemoden skole» for 1.-3. trinn. Dette som følge av at mange barn ikke var «klare for å komme til oss» og vi ønsket å bli en skole tilpasset for alle barn som skal begynne på skolen uavhengig av sosial kompetanse og «modning» ift alder. Fokus ble snudd fra at barn må bli klare for skolen til at skolen er klare for barna. Lekbasert undervisning og frilek er sentralt i modellen vår.

En traumebasert tilnærming står sentralt og i det vektlegges skolens økte evne til å trygge og se den enkelte elev. For å klare dette laget vi en struktur på skoledagen preget av flytende overganger med god tid til for eksempel spise og aktivitetsbytter. Det innebærer ingen korte (15min) friminutt, men en struktur som skal minke stress hos den enkelte elev. Det ble satt inn to kontaktlærere i hver klasse for å ivareta den enkelte elev enda bedre faglig og ikke minst sosialt. Tidlig innsats ble satt i system og vi er stolte av tilbudet elevene starter skolegangen ved Vågsbygd skoleenhet. PPT og oppvekstsektoren samarbeidet og «godkjente» vår modell.

Vi er også stolte av at ved oppstart skoleåret høsten 2022 har vi, etter systematisk arbeid, utvidet modellen vår til at vi nå har to kontaktlærere fra 1. t.o.m 7. trinn. Vi har en fast struktur og sikter mot lik gjennomtenkt praksis i alle klasser og trinn for å ivareta den enkelte elevs trivsel best mulig.