Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Hva er foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)? 

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

FAU sitt mandat:

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller andre parten rett i enkeltsaker, men å sikre at foreldrenes stemme også er representert. Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet.

FAUs hovedoppgaver er å aktivt medvirke i:

 • Vurdering av skolen
 • Utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
 • Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
 • Sosiale tiltak for elevene
 • Organiseringen av undervisningen
 • Utforming av egen skoles mål
 • Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT)
 • Arbeidet med det fysiske skolemiljøet
 • Arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold
 • Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole

Informasjonen kommer fra  foreldreutvalgene.no. Se link nederst.