Hånd med smartklokke på håndleddet og mobil i hånden.

Mobilbruk og smartklokker

Skolen har fått en henvendelse fra foresatte med ønske om en klargjøring av skolens
tolkning av ordensreglementet rundt bruk av mobiltelefon.

Dette sier kommunens ordensreglement rundt bruk av bl.a. mobiltelefon:
«II Regler og konsekvenser ved regelbrudd
§4 Regler for orden og oppførsel
Kristiansandsskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er
derfor viktig at alle bidrar til å skape et godt læringsmiljø for både elever og ansatte på
den enkelte skole.

Dette oppnår vi alle ved:
a)….
f) bare bruker mobiltelefon, nettbrett, ipad og andre tekniske hjelpemidler, med lyd- og
kameramuligheter i opplæringssituasjoner dersom skolen har gitt tillatelse til dette
g) har tillatelse fra lærer før vi fotograferer og tar lydopptak i skoletiden
….k)»

Skolens tolkning:
Til pkt.f)
Skolens tolkning av dette er at utstyret nevnt i f), som inkluderer mobiltelefon, ikke kan
brukes i skolens timer, dersom ikke annen tillatelse er gitt fra skolens ansatte. Her er ikke
friminutt inkludert.

Til pkt.g)
Elevene som bruker sin mobiltelefon i friminutt har ikke lov til å bruke den til å ta bilder eller
gjøre lydopptak i skoletiden uten tillatelse fra skolens ansatte. Med «skoletiden» menes fra
det øyeblikk elevene kommer inn i skolens/SFO’s område om morgenen, til de forlater det
samme området for å gå hjem etter endt skole/SFO-dag. Alle friminutt er inkludert i
skoletiden.

Har elever med seg mobiltelefon el. utstyr må dette ligge avslått i sekken i alle timer.
Konsekvens ved brudd på ordensreglementet vil være at utstyret tas hånd om av skolen til
elevene går hjem for dagen.

Skolen har ikke erstatningsansvar for slikt utstyr som blir ødelagt eller borte.