Bilde av et skrivebord med skrivesaker, en klokke og en skinn-veske.

Skoleguide

I denne artikkelen har vi laget en alfabetisk oversikt over ting du bør vite om på Vågsbygd Skole. For en bedre innsikt i skolehverdagen kan du se over alt som er beskrevet på siden.

Er du kun på jakt etter spesifikk informasjon har vi sortert alfabetisk slik at det skal være lettere å lete seg frem. En del punkter har også lenker til mer informasjon om tema på nettsiden vår eller eksternt.

Bursdager
Dersom invitasjoner til bursdagsfeiringer skal deles ut i skoletiden skal dette gjøres på en måte at ingen føler seg ekskludert. Husk at det også er mulig at flere går sammen om å feire bursdag samtidig. 

Chromebook
Alle elever på 4. – 7. trinn har tilgang til Chromebook for bruk til skolearbeid på skolen. Etter avtale med kontaktlærer/IKT-kontakt kan denne tas med hjem for arbeid med skolearbeid. Ved skade på Chromebook vurderes erstatning etter skadeerstatningsloven.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. 

Elevresepsjon
Elevene på 7. trinn rullerer på ansvar om å være i elevresepsjonen. Elevresepsjonen er ansvarlig for melkeutdeling, søppelinnhenting og andre ulike oppdrag i løpet av uken. 

Elevsamtaler
Det skal gjennomføres minst to elevsamtaler mellom kontaktlærer og elev i løpet av hvert skoleår. Elevsamtalen tar utgangspunkt i hva barnet vil og kan, hva det ønsker og drømmer om, hva det har lyst til å lære og hva det strever med. Elevsamtalen gjennomføres i skoletiden.

Ferie- og fridager
Det som populært kalles skoleruta er oversikten over skoleårets ferier og fridager. Oppdatert oversikt publiseres på nettsiden til Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Dersom skolens styre vedtar lokale endringer på skoleruta vil vi informere om det her på nettsidene.

Utviklingssamtaler
Utviklingssamtalen er en unik mulighet til å få direkte tilbakemelding og dialog med kontaktlæreren med hensyn til barnets styrker og utfordringer. Det arrangeres to foreldresamtaler mellom foresatte og kontaktlærer hvert skoleår - en på høsten og en på våren. Det er naturlig at eleven er med på disse.

Samtalene har en varighet på inntil 20 minutter og det skal fokuseres på elevens sterke sider. Sosial situasjon og oppførsel, faglig ståsted, hva som er viktig å jobbe med fremover, eventuelle avtaler og oppfølging blir også gjennomgått

Foreldremøter
Det skal holdes et foreldremøte på hvert trinn raskt etter skolestart. Foreldremøtene er todelte. Det er først generell informasjon fra skolens ledelse, og så går hver klasse for seg selv med kontaktlærer.

Typiske tema for foreldremøte er:
- Skolens verdier, rutiner og regler.
- Omtale av klassemiljøet. 
- Lærerne forteller hva som kjennetegner aldersgruppen på det trinnet de befinner seg på. 
- Informasjon om hva som er faglig fokus dette skoleåret og hvordan hjemmet kan støtte opp om barnets utvikling hjemme. 
- Forventninger til foreldre og elever angående lekser, arbeidsinnsats, å møte presis, oppførsel o.l.
- Informasjon om skolens hjemmeside og hvordan den brukes av skolen og bør brukes av hjemmet. 
- Informasjon om klassedeling i møter på 7.trinn. 

Forsikring
Barna er forsikret mot ulykkesskader i skoletiden og når de deltar på ekskursjon, reiser, stevner og lignende i skolens regi. De er også forsikret på skoleveien og i SFO-tiden. For å melde inn trenger skolen informasjon om når skaden oppstod, hvor skaden oppstod, hva skaden innebærer og hvor eleven fikk medisinsk hjelp i forbindelse med skaden.

Fri fra skolen
Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Dersom det skal tas ut fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette. Kontaktlærer kan innvilge inntil 1 dag fri fra undervisningen. Utover dette må søknad sendes til undervisningsinspektør gjennom Visma.
I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon for inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid ifølge avtale med kontaktlærer i den perioden som det søkes fri for.

Kroppsøving, gymtøy, dusjing
For trinn 1-3 er det ikke satt av tid til dusjing og skifting av tøy. Det oppfordres derfor til at barna har lett tøy på dager med gym. For trinn 4-7 forventes det at man bruker gymtøy og dusjer.

Innesko
Det blir fort vått i en garderobe med 30-40 elever. Barna bør derfor ha sandaler/innesko. Elever tillates ikke å løpe på strømpene ute. Ved en ev. brann er det også svært viktig at barna har fottøy på seg inne, spesielt om vinteren, da evakuering må skje raskt og man ikke kan regne med å kunne stoppe opp i garderoben for å finne uteskoene.

Invitasjoner
Dersom hele trinnet inviteres til sosiale aktiviteter kan lærerne være behjelpelig med å dele ut invitasjoner på skolen. Dette gjelder også dersom alle guttene eller jentene på trinnet inviteres.

iPad
Alle elever på 1. – 3. trinn har tilgang til iPad for bruk til skolearbeid på skolen.

LK2020
Dette er læreplanen for det grunnskolen og videregående opplæring. Målet for læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Leirskole
For 7. trinn gjennomføres tur til Haraldvigen leirskole fortrinnsvis om første fulle skoleuke etter sommerferien, med tre overnattinger.

Lus
Hvert år blir elever på mange skoler og barnehager smittet av lus. Smitten er helt uavhengig av hygiene. Jo lenger et barn går med smitte før det blir oppdaget, jo større sjanse er det for at familie og venner blir smittet og igjen fører smitten videre. La oss alle ta ansvar for å gjøre smittepresset så lite som mulig ved å:

Undersøke barna grundig når det sendes ut lusevarsel (og helst jevnlig ellers også). 
Varsle skolen når lus blir oppdaget og behandle ifølge retningslinjer. 
Varsle helst også nærmeste venner som kan være smittet, så unngår man forhåpentligvis å bli smittet tilbake etter behandling. 

Merking av tøy / gjenglemte ting
I en garderobe med 30-40 ivrige elever, kan ting fort komme vekk fra riktig garderobeplass. Merk derfor alt i garderoben med navn. Da kan ting på avveie lettere finne tilbake til riktig eier og du sparer skolen og deg selv for unødig arbeid.

Gjenglemt tøy samles i skap ved elevresepsjonen. Stikk gjerne nedom når du er på skolen eller sjekk disse i forbindelse med foreldremøter eller foreldrekonferanser.

Mobbing
Trivsel og vennskap er forebyggende mot mobbing. Alle elever, lærere og foresatte har et felles ansvar for dette i og utenfor skolen. Mobbing, diskriminering og rasisme er uakseptabelt ved Vågsbygd Skole. Ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer ved mistanke om uønskede hendelser. Skolen og foreldrenes innsats for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing er beskrevet i skolens sosiale handlingsplan. 

Mobiltelefon
På skolen er elevers bruk av egen mobiltelefon eller smartklokker ikke tillatt i skoletida.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PP-tjenesten er sakkyndig organ der skolene, barnehagene og foreldrene/de foresatte kan søke hjelp og råd om forhold som har med trivsel, utvikling og opplæring å gjøre. PP-tjenesten samarbeider med lærere / førskolelærere, med helsesøster, lege, og med andre som har med barn og unge å gjøre. Første kontakt med PPT skjer via kontaktlærer.

Postkasse / Meldemappe
Ved skolestart i første trinn får eleven utdelt ei mappe som brukes som en postkasse mellom skolen og foresatte. Lærerne informerer nærmere om hvordan de ønsker denne brukt, for eksempel i forhold til lesehefter, meldebok, ukeplan osv.

Refleks
Når det er mørkt, spesielt i de mørkeste månedene november - februar, oppfordres elevene til å bruke refleksvest eller annen refleks på vei til/fra skolen.

Skoledagen / Ukeplan
Ukeplaner for hvert trinn publiseres her på skolens nettside på trinnets egen side. Her står ukas lekser oppført og ulike beskjeder fra lærerne for eksempel mht. fag og aktiviteter som krever ekstra utstyr til eksempelvis turdag, gym, svømming og annet.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen som driver helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Dette gjøres ved rådgivende virksomhet i helsespørsmål. Skolehelsetjenesten forebygger smittsomme sykdommer og ved å følge opp den enkeltes vaksinasjonsstatus. Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksiner.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte. Elever med spesielle behov blir fulgt opp og ev. henvist til andre instanser i samråd med foresatte. Elever, foresatte og lærere kan henvende seg til helsesøster ved behov.

Skolemelk
Skolen legger til rette for skolemelkordning til alle elever. Foresatte bestiller selv via nettportalen skolelyst.no. Ved å registrere en bruker og logge seg på kan man se de aktuelle produktene som tilbys på skolen.

Sykdom
Ved sykdom skal det gis beskjed til skolen. Registrer fravær via Visma. Er barnet borte og det ikke er gitt beskjed blir hjemmet kontaktet. Dette er en trygghetsordning fra skolens side, slik at man forsikres om at det ikke har skjedd noe på skoleveien.

Sykling
Sykling til skolen er en flott måte å få fysisk aktivitet og trening i å ferdes i trafikken. Husk hjelm, lys og refleksvest! Det er foresattes som har ansvar for barna til og fra skolen så lenge de ikke bruker offentlig skoleskyss. På Vågsbygd Skole anbefaler vi å vente med sykling til etter sykkelopplæringen på våren i 4. klasse. 

Svømmeopplæring
Skolesvømmingen foregår i Vågsbygd Svømmehall.

Tannlege
Elevene blir innkalt av tannhelsetjenesten til regelmessig kontroll av tennene. Skoletannlegen holder til ved Vågsbygd Senter. Foresatte må selv frakte barna til og fra tannlegen. Tannlegebehandling gjennom skoletannklinikken er gratis for alle skolens elever.