Bilde av hendene til en person som skriver på post-it lapper.

Utviklingssamtaler

Utviklingssamtaler er en viktig del av samarbeidet mellom hjem og skole. Her kan foresatte og elev få mulighet til å snakke om det som de opplever som viktig for skolegangen. 

Utviklingssamtaler skal finne sted i vanlig arbeidstid.
Kontaktlærer sender ut innkalling 2 uker i forkant. Dersom tidspunkt ikke passer forsøker man å bytte tid med andre foresatte, hvis ikke det går gir man beskjed til kontaktlærer.
Hver utviklingssamtale skal ha en varighet på 20 minutter.
På utviklingssamtalen er det kontaktlærere eller lærer med hovedansvar for eleven som er tilstede. 

På Vågsbygd Skole har vi to utviklingssamtaler i året, en på høsten og en på våren. I forkant av samtalen gjennomfører en av kontaktlærerne elevsamtale med alle elever. Vi ønsker også at foresatte snakker med eleven i forkant, for å høre om det er noe spesielt de selv ønsker skal bli snakket om. 

Samtalen tar opp elevens sterke sider og hvordan man kan utvikle seg videre, både faglig og sosialt. Dette jobber så elev, foresatte og kontaktlærere sammen om videre. 

Siden utviklingssamtalen fokuserer på eleven, er det viktig at hovedpersonen er med. På Vågsbygd Skole er elevene med på begge utviklingssamtalene fra 1. til 7. klasse. Dersom dere ønsker å snakke med kontaktlærer uten at eleven er til stede ber vi om at dere avtaler en ekstra samtale. Husk at de ansatte på skolen er tilgjengelig for samtaler hele året - også utenfor utviklingssamtalen.