Leksehjelp

Leksehjelp høst 23

Tirsdag 05 september starter leksehjelp for elever på 3. -7.trinn.

Tidene er:
Tirsdager kl.08.00-08.30 
Onsdager kl.08.00-08.30

For påmelding følg denne lenken: Leksehjelp høst 23

Det er bindende påmelding.
Vi starter opp tirsdag 5.september.
Frist for påmelding er senest søndag 10.september.

Vi åpner opp for ny påmelding med frist 15.oktober.
Har du spørsmål angående leksehjelp eller vil at eleven skal slutte på leksehjelp,
gi beskjed på e-post til Hilde Gjelstad Johnsen - hilde.gjelstad.johnsen@kristiansand.kommune.no


Kristiansand kommune tilbyr leksehjelptid til alle elever på 3 -7. trinn.  

Formålet er som følger jf.§ 1a-1 i forskrift til Opplæringsloven:
gi eleven støtte til læringsarbeidet
gi eleven følelse av mestring
gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid
medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i utdanningen  
§13-7a i Opplæringsloven Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.  

Leksehjelptid ved skolen skal tilbys alle elever jf. §13-7a, men kan ikke erstatte den hjelp eleven får hjemme, og det vil fremdeles være foresattes ansvar å følge opp leksene.  

Skolene legger vekt på daglig lesetrening av fag- og skjønnlitteratur som hjemmearbeid. Gjennom oppfølging av skolearbeidet synliggjør foresatte overfor sine barn at skole er viktig. Aktiviteter barn og foresatte er sammen om, skaper sterke bånd der bl.a. forventninger dannes.  

Leksebegrepet:
Leksene skal øke elevenes læringsutbytte og:
Skal være repetisjon og øvelse i kjent stoff.
Skal være knyttet opp til læringsmålene.
Skal øve opp elevenes selvstendighet og arbeidsvaner, bl.a øvelse i studieteknikk (læringsstrategier)
Bør ikke overstige 30-60 min avhengig av alder og modenhet.
Skal gi mestringsopplevelse.
Må følges opp av foresatte. Foresattes viktigste rolle er å være tilstede og vise interesse for leksene, samt gi støtte og hjelp i best mulig grad.
Skal følges opp av lærer. Leksenes art avgjør hva slags tilbakemelding lærer gir (muntlig eller skriftlig). Ved vurdering av arbeidet skal lærer gi eleven tilbakemelding på hva som var bra og hva eleven bør jobbe mer med.  

Foresattes ansvar:
Foresatte har det overordnede ansvaret for å følge opp leksene. Leksehjelptiden et kan ikke erstatte foresattes oppfølgingsansvar og engasjement for egne barn.
Foresatte skal høre elevene i leseleksen.
Melde fra til kontaktlærer dersom leksene ikke er godt nok tilrettelagt.  

Gjeldende lovverk:
Opplæringslovens § 13-7a . Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskolen. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta. For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9. Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet.

Forskriften § 1A-1. Leksehjelp i grunnskolen         

Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa.

Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.

Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og vel korleis leksehjelpa skal organiserast.
Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis.

Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at eleven sin rett ikkje blir oppfylt skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Kommunen pliktar snarast mogleg å behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og foreldre klage som om vedtak vart fatta.

Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg.

Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av skolefritidsordninga, kan kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottek leksehjelp etter denne føresegna. Dette gjeld og for elevar som ikkje deltek i skolefritidsordninga elles.