Leseutvikling

Leseopplæring og lesing er viktige satsingsområder på skolen vår. Vi kartlegger elevene jevnlig for å undersøke om den ordinære leseopplæringen er tilstrekkelig for den enkelte. Når vi oppdager elever med lese- og skrivevansker som har sporet av i leseutviklingen og som dermed står i fare for å få store faglige utfordringer, gir vi eleven tilbud om et intensivt lesekurs.

Intensive lesekurs er en del av skolens tilpassa opplæring. I Opplæringsloven § 1-4 står det at skolen skal «sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd».   

Hensikten med intensive lesekurs er å etablere funksjonell fonologisk avkoding, gode lesestrategier og økt motivasjon for videreutvikling av egne leseferdigheter. I forkant av det intensive lesekurset tar vi utgangspunkt i kartleggingen av elevens leseferdigheter for å kunne tilrettelegge best mulig, og for å kunne måle progresjon etter endt kurs.

Et intensivt lesekurs varer vanligvis i 8-10 uker. På kurset jobber vi ut ifra prinsippet om helhetslesing, som innebærer å arbeide med språkets helhetlige og meningsfylte strukturer, så vel som språkets minste lydbaserte segmenter. Vi tar altså utgangspunkt i en tekst og jobber med setninger, ord og lyder innenfor denne teksten. På kurset bruker vi i hovedsak tekster hentet fra Lese bedre, som er et lesekursmateriell utarbeidet av Elise M. Wåle.

I forbindelse med lesekurset vil eleven få egne leselekser og øveord som eleven skal øve på. For å få best mulig utbytte av lesekurset er det også viktig at dere som foreldre følger opp med leksene hjemme.