Sosial handlingsplan

Skolens sosiale handlingsplan er utarbeidet av de ansatte på Fagerholt skole. Planen justeres jevnlig, og den må sees i sammenheng med klassemiljøplanene som lærerne utarbeider hvert år, og de sosiale tiltaksplanene som foreldrene lager hver høst. Disse planene ligger under "Trinn" på hjemmesiden.

En forutsetning for god læring og utvikling, er at elevene opplever tilhørighet, trygghet og trivsel. Dette ønsker vi at elevene skal oppleve hver dag på Fagerholt skole. 

Kristiansand kommune har i mars 2018 vedtatt nye retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing. Retningslinjene er laget etter at aktivitetsplikten ble lagt inn i Opplæringslovens §9A.

Hvis du som foresatt ønsker å melde en sak til skolen, kan du ta kontakt med kontaktlæreren til ditt barn. Du kan også ringe til sosiallærer eller skolens ledelse. I tillegg kan du bruke meldeskjemaet under.

Udirs sine sider er det også god informasjon om hvordan du skal melde fra om mobbing eller utrygt læringsmiljø-