Skolens pedagogiske plattform

Vi ønsker at vår plattform setter klasseledelse, undervisning og mestring i sammenheng og gir oss en felles referanseramme som øker læringstrykket og sikrer kvalitet 

§1-1 - Opplæringslovens formålsparagraf er klar: “ Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gje dei utfordringar som fremjar danning og leselyst.”  

Skolens pedagogiske plattform utdyper skolens visjon og angir retningen på vårt daglige og langsiktige arbeid.
Skolens visjon er Stø kurs i trygt farvann.

Vårt menneskesyn bygger på likeverd, ansvar, omsorg og respekt. Mennesket lærer hele livet på ulike arenaer. Vi skal hjelpe og utfordre elevene til å utvikle seg, slik at de kan delta i arbeidslivet og samfunnets fellesskap utfra nysgjerrighet, kritisk refleksjon og saklig diskusjon. Dette skal vi blant annet oppnå ved å ha: 

Eleven i sentrum som aktiv deltaker i sin opplæring i trygge og gode omgivelser.
Undervisning som skjer ut i fra elevens evner og forutsetninger, vi jakter på mestring og kunnskap sammen.
Læreren som synlig og tydelig voksenperson som vektlegger mestringsarbeid, relasjonsarbeid og klasseledelse.   
Møte foreldre gjennom dialog og samarbeid basert på gjensidig tillit og krav.