SU / FAU

Foresatte er velkomne og viktige samarbeidspartnere for skolen for at skolemiljøet skal være godt. Ved å vise interesse for hva som skjer på skolen, bry dere om det sosiale samspillet på trinnet, og stille krav til barnas oppførsel og samhandling med andre elever og lærere, bidrar dere positivt for alles (også lærernes) trivsel på skolen. Det har mye å si for barnas læring og utbytte av skolegangen.

Et godt og tillitsfullt forhold mellom skolen og foresatte er viktig. Et godt samarbeid mellom skolen, foreldrekontakter, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og velfungerende samarbeidsutvalg (SU) bidrar til dette. Det gode samarbeidet avhenger imidlertid av at vi foresatte tar ansvar og bidrar med engasjement og positiv interesse.

- Følg derfor med på skolens nettside ved å abonnere på nyheter.
- Engasjér deg som foreldrekontakter.
- Snakk positivt om lærerne med deres ungdom, og ta opp uenighet direkte med læreren/skolens ledelse. Læreren er en viktig ressurs for elevenes faglige utvikling.
- Gi konstruktive innspill til lærere og foreldrekontakter hvis dere har gode ideer i forhold til skolehverdagen, sosiale tiltak eller annet, og bidra positivt på foreldremøtene.
- Benytt anledningen til å bli litt kjent med andre barns foreldre.

Lindebøskauen skole har alle forutsetninger for at ditt og andres barn skal få gode år og en utbytterik skolegang. Men vi trenger dere foreldre med oss på laget. Velkommen til å delta med positivt engasjement sammen med alle foresatte slik at ungdomsskoletiden blir god.