Fritak for vurdering av sidemål

§3-22 i forskriften: Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

1. Elevar som har hatt rett til særskild språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen, kan få fritak
frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

2. Når ein elev i grunnskolen og vidaregåande opplæring får opplæring etter individuell opplæringsplan,
avgjer foreldra eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Valretten gjeld
berre dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfattar skriftleg sidemål.

3. Elevar i heile grunnopplæringa har også rett til fritak dersom dei på grunn av sjukdom, skade eller
dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målforma.

Elever som får fritak for vurdering med karakter, må følge undervisningen i sidemålet.

Søknad om fritak