Rådgivning

Skolen skal bidra til elevenes personlige, sosiale og faglige utvikling og læring. De skal med andre ord kvalifisere elevene for et godt liv, slik at de kan fungere på ulike arenaer i samfunnet og bidra til samfunnets vekst og utvikling. Den individuelle retten til nødvendig rådgiving skal sikre at skolen oppfyller sitt samfunnsmandat når det gjelder dette.

Sosialpedagogisk rådgiving (sosiallærer) skal hjelpe til med at den enkelte elev skal finne seg til rette i opplæringen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen. Hjelpen kan blant annet bestå i å klargjøre problemer og omfanget av dem og avklare hva skolen kan hjelpe til med. Sosiallærer er blant annet et bindeledd mellom skole og andre hjelpere som barnevern, familiesenter, helsetjeneste, PPT og Abup.

Utdannings- og yrkesrådgiving (rådgiver) innebærer blant annet rett til rådgiving og veiledning om
valg av utdanning og yrker. Utdannings- og yrkesrådgivingen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke. Dersom du har spørsmål om skolevalg, eller lurer på noe om valgfag eller tilvalgsfag, da kontakter du rådgiver. Rådgiver svarer på spørsmål rundt overgangen mellom barneskole og ungdomsskole, og mellom grunnskole og videregående utdanning.