Søknad om å stryke elevfravær

Forskrift til opplæringslova § 3-41.

Føring av fråvær i grunnskolen:

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:
a) dokumentert fravær som skyles helsegrunner
b) innvilga permisjon etter opplæringslova §2-11
---------
For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a)  ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette.
* Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.
* Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.
b) Opplæringslova § 2-11. Permisjon fra den pliktige opplæringa:
Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.