Skolens ordensreglement

Ordensreglementet er fastsatt av rektor ved Lindebøskauen skole den 1.8.22 med hjemmel i lov av 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa § 9A-10, og delegasjon av bystyret i forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand § 3.  

§ 1 Formål
Lindebøskauen skole skal preges av et godt og konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte. Alle skal oppleve å være verdifulle deltakere og medansvarlige i et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse er vektlagt. 
Ordensreglementet skal, sammen med forebyggende arbeid, fremme et inkluderende læringsmiljø preget av opplevd tilhørighet, trygghet og læring. 
Skolen skal ha nulltoleranse for krenkende ord og adferd. Det er den enkelte elevs opplevelse som skal være utgangspunktet for arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø for alle.

§ 2 Virkeområde 
Reglementet gjelder for Lindebøskauen skole og skolefritidsordning, og kommer i tillegg til  Ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand - Forskrift.
Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskole og turer i skolens regi.  
Reglementet kan komme til anvendelse på skoleveien og til tider da skolen ikke har ansvar for elevene, dersom elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevens rett til å bli hørt 
I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal ivareta elevens rett til å bli hørt, slik at elevens mening og medvirkning er sentral. For å oppfylle retten til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 12, må elevene få nødvendig og alderstilpasset informasjon. 

Skolen må sørge for å opplyse om: 
- hva saken gjelder. 
- sentrale forutsetninger for samtalen 
- hvem som vil få informasjonen 
- hvilke beslutninger som skal tas. 
- konsekvenser og resultat.

Gjennom dette kan elevene ta stilling til om de vil uttale seg og hva de vil uttale seg om. Retten til å bli hørt innebærer også en rett for barn til å få vite hvordan synspunktene deres har blitt tolket og brukt, og hvordan deres deltakelse har påvirket utfallet.


§ 4 Regler for orden
Elevene skal:
- møte presist
- ha med nødvendig utstyr, som f eks oppladet chromebook
- bruke sikkerhetsutstyr (f eks hjelm, vernebriller, redningsvest) ved andre aktiviteter hvor dette er påkrevd
- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
- holde orden
- ta godt vare på skolens eiendeler og eiendom, både inne og ute


§ 5 Regler for atferd 
Elevene skal vise alminnelig god atferd. Det er god atferd å:
- behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
- bidra til et godt inkluderende læringsmiljø ved bl.a. å være høflig og hjelpe andre
- ta imot veiledning fra skolens ansatte og handle på bakgrunn av denne
- vise nettvett og følge skolens reglement for for bruk av mobiletelefon og andre digitale enheter. På Lindebøskauen skole skal mobilen ligge i bag/sekk i undervisningstimene. Bruk av mobiltelefon i timen er kun lov etter avtale med lærer. Telefonen skal ellers være avslått eller på lydløs
- vi bruker chromebook kun til skolearbeid/ faglig i undervisningstimene
- det er lov å bruke ørepropper og høre på musikk hvis lærer har tillatt det.
- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
- la andres eiendeler være i fred, f eks andres sykler, hodeplagg, digitalt utstyr o.l
- vi utfører ordensmannsplikter og holde det ryddig rundt seg
- være tilstede og delta i undervisningen hele skoledagen

Oppførsel som ikke aksepteres:
- krenkende ord og atferd (gjelder også krenkende atferd på nett)
- utøve eller true med fysisk vold
- juks eller forsøk på juks
- ta bilde av eller filme personer uten samtykke
- ha med eller bruke rusmidler, tobakk og snus
- ha med og spise godteri/drikke brus og energidrikk i skoletida uten spesiell tillatelse fra lærer
- ha med og/eller benytte farlige gjenstander som f eks kniv, øks, fyrverkeri o.l.
- bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisning, vurderingssituasjoner, på skoletur, leksehjelp og SFO jf. opplæringslova § 9-7.


§ 6 Tiltak og sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd 
Brudd på § 4 og § 5 – vil bli fulgt opp i samsvar med  Ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand - Forskrift.


§ 7 Ikrafttredelse 
Forskrift om ordensreglement trer i kraft fra1.8.22