Søknad om permisjon

Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal digitalt søknadsskjema for elevpermisjon benyttes.
Elevpermisjon søkes her i Visma.
 
Permisjoner med inntil en dags varighet kan innvilges av kontaktlærer, permisjon utover dette innvilges av rektor eller den han har delegert ansvaret til.
Det presiseres at foreldre/foresatte selv har ansvar for opplæringen i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom. Rektor har, når det er forsvarlig, myndighet til å innvilge permisjon i inntil to uker (10 dager).

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."