Rutiner ved klage på standpunkt og eksamenskarakterer

Se mer informasjon fra Statsforvalteren her: Standpunktvurdering, klager på og behandling av klager på standpunktkarakterer i fag | Statsforvalteren i Agder

Klage på standpunktkarakter:

Når elever avslutter ett eller flere fag, settes det en standpunktkarakter, dvs en karakter som kommer på elevens vitnemål.
Bruken av karakterer i ungdomsskolen er hjemlet i Forskrift til opplæringsloven , §3.5 osv
Det gis tallkarakterer på skalaen 1 – 6 i fagene, men ikke i orden og atferd.
Grunnlaget for karakterfastsettelse i ungdomsskole er en vurdering av elevens kompetanse ut fra de kompetansemålene som er satt i læreplanen for det enkelte fag. Dette innebærer at elevens forutsetninger i de ulike fagene ikke blir trukket inn i karakterfastsettelsen, med unntak av karakteren i kroppsøving på ungdomstrinnet.

Tallkarakterene har dette innholdet:
Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.
Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget.
Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.
Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget.
Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.
Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget

Ved karakterfastsettelse hender det at eleven ønsker å klage på karakteren sin. Gjelder dette deg, ber vi deg gjøre følgende:
1. Ta kontakt med faglærer per telefon eller mail og be om en samtale for å få begrunnelse for karakteren(e)
Ønsker du fortsatt å klage, gjør du følgende:
2. Send en skriftlig klage til skolen (rektor). Klagen må signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.
3. Faglærerbegrunnelse samt rektors uttalelse sendes samlet til Statsforvalteren med kopi til klager.
4. Statsforvalteren avgjør om klagen tas til følge eller ikke.
5. Tas klagen til følge, sendes saken tilbake til skolen for ny vurdering og det er rektor som fastsetter endelig karakter. Denne kan ikke påklages. Tas ikke klagen til følge, blir karakteren stående.