Publisert: 09. november 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: LEH

Sånn Funker Vi

Hva er Sånn Funker Vi

SFV er en relasjonsbyggende metode. Det er en tverrfaglig samhandling mellom Skole og Barne- og familietjenester i Oppvekst, hvor man forener kunnskapen om pedagogikk og helse. Det er en modell basert på samarbeid mellom pedagoger, helsepersonell og sosialarbeidere som vil kunne bidra til en større forståelse av individet som helhet og legge til rette for livsmestring og folkehelse som et tverrfaglig tema i skolen.

  •  I SFV samhandles det for at elevene skal ha det best mulig med seg selv og med andre.  
  • Det formidles ulike temaer innenfor fysisk, psykisk og sosial helse
  • Formidlingen av temaene skjer gjennom refleksjoner, lek og bevegelse. Og elevene blir bedre kjent med hverandre. 
  • SFV vektlegger økt bruk av aktivitet, lek og bevegelse i ordinær undervisning. Dette for å skape relasjoner, engasjement og læring.  
  • Bruk av kroppen og erfare hvordan ting fungerer er annerledes enn ved en verbal tilnærming

  • Gjennom temaene og aktiviteten får vi frem ulike perspektiver, og på den måten en større forståelse av hverandres likheter og ulikheter. 

Hvorfor Sånn Funker Vi

Kommunalområdet Oppvekst har en viktig oppgave med å sikre at alle barn og unge opplever inkludering og er betydningsfulle deltakere i sine fellesskap. Kommunen har ansvar for at alle elever i Kristiansand opplever et trygt og godt skolemiljø på sin skole. 
Ungdommens medvirkning har høy prioritet i den kontinuerlige utviklingen av SFV. Den sikres gjennom tilbakemeldinger fra elever, lærere, sosiallærere, sosionomer, miljøterapeuter, ledere og helsepersonell knyttet til skolene. Det er for ungdommene, SFV startet.  

Tilbakemeldinger fra flere elever på ungdomsskoler i Kristiansand kommune, er at de opplever skolehverdagen som lite aktiv. Ungdommene uttrykker et ønske om å lære mer om psykisk og fysisk helse, samt et større fokus på klassemiljø og trivsel. 
Innholdet i SFV er utviklet ut fra elevstemmen, pedagoger og helse- og sosialpersonell. I tillegg er aktuell kunnskap fra blant annet Ungdataundersøkelsen, samt forskning om aktiv læring vært med å forme SFV. Innholdet er forankret i fagfornyelsen og knyttet opp mot kompetansemål i fag. På bakgrunn av dette ble det startet et innsatsområde som er med på å fremme og forsterke en helhetlig utvikling av elevene på ungdomstrinnet.  

Les mer om SVF her