Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Mange intelligenser

Vi har etter å arbeidet med MILL noen år, en hvilende satsing på MI-delen av MILL. Dvs. at teorien ligger i bunn for det vi gjør som et verdifullt elevsyn, men at vurdering for læring har hatt mer fokus. Disse satsingene har også hatt flere fellestrekk der vi har kunnet dra det beste fra MILL med oss videre inn i VFL. Mens MILL sier noe om hvem vi er, hvordan vi lærer og hvorfor vi gjør det, har VFL mer fokus på hvordan vi lærer og hvordan vi kan styrke denne læringen gjennom å gi og få konstruktive tilbakemeldinger som gjør at vi kan lære mer og bedre utfra individuelle forutsetninger og lokale og nasjonale mål.

MILL er en kombinasjon av 3 pedagogiske teorier.

MI står for Mange Intelligenser,
L står for læringsstiler,
og den siste L-en står for læringsstrategier. Til sammen blir dette MILL.

Denne kombinasjonen av teoriene var det pedagogisk senter i Skien kommune som gjorde, og vi har adoptert mye av dette og gjort det til vårt eget.

MI er kort fortalt en teori utviklet av psykolog Howard Gardner som sier at alle mennesker er utstyrt med forskjellige typer intelligenser. Til nå har han identifisert 8 ulike intelligenser: kroppslig, personlig, sosial, musikalsk, visuell, logisk/ matematisk, språklig og naturalistisk. Disse intelligensene er ulike i styrke hos hver enkelt, men alle intelligenser kan utvikles. At intelligensene er ulike i styrke hos hver enkelt, sier oss noe om at menneskene og elevene også er forskjellige og har ulike styrker og svakheter. Her kan du finne din MI-profil (engelsk).

Læringsstilteorien er en teori utviklet av Ken og Rita Dunn. Den sier oss noe om hvordan den enkelte konsentrer seg og absorberer, bearbeider og beholder ny og vanskelig informasjon. Hvordan liker man best å jobbe når man skal lære seg noe nytt? Hvordan vil man ha det rundt seg når man skal lære noe nytt? Igjen ligger det en erkjennelse av at elever er forskjellige til grunn for teorien. Det betyr at elevene vil ha forskjellige behov og tilnærmingsmåter i arbeidet med nytt og vanskelig stoff. Det blir elevens, foreldrenes og lærernes jobb i fellesskap å finne ut hvilken måte som passer eleven best. Her kan du finne hvilke rammer som skal til for at du skal lære best mulig (dansk).

Læringsstrategier er en teori som baserer seg på Carol Santas teori om dette. Elever som er metakognitive; dvs. overvåker sin egen læringsprosess, reflekterer over og aktivt påvirker den, er de som lærer best. Elevene lærer mange metoder og strategier som er enkle å ta i bruk, og som hjelper elevene til å ta kontroll over egen læring. Refleksjon og samarbeid elevene imellom er sentralt. Viktige spørsmål å stille for elevene er:                

-hva lærte du?                
-hvordan vet du at du lærte?
-hva gjorde du for å lære og huske?

Her kunne det blitt skrevet mye mer, dette var en kort innføring i MILL.  

De siste årene har vi vektlagt mest MI-delen av MILL. Og gitt VFL mer fokus inn i praksisfeltet. Avstanden mellom VFL og læringsstrategier er ikke så stor. Mer om VFL her