Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
FAU foreldra sitt arbeidsutval

FAU – Foreldrerådets arbeidsutval FAU består av 7 valde foreldrerepresentantar, ein representant frå kvart trinn. 
Rektor deltek med saker og informasjon frå skulen.
Arbeidsutvalet held jamnlege møter i løpet av skuleåret.

FAU er heimla i opplæringslova §11-4. «FAU skal representera alle foreldra ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.»
Det å vere FAU-representant og foreldrekontakt er som å vere eit verneombod for elevane. Foreldre er ein ressurs for skulen, og andre har noko å lære av dine synspunkt og meiningar.

Kva gjer FAU på Lye skule

*FAU skal jobbe for eit trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barn si læring 
*FAU skal medverke til at foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt miljø på skulen
*FAU skal fremje fellesinteressene til foreldra
*FAU er med og hjelpe til med sosiale tiltak for elevane
*FAU er med å arrangere samling før ferien/dugnad "nissegrøt"
*FAU kan halde samlingar for foreldre og lærarar 
*FAU skal vere ein informasjonskanal ut til alle føresette 
*FAU er eit høyringsorgan for skulen 
*FAU skal delta i Kommunalt Foreldreutval (KFU)    
*FAU skal samarbeide med både elevråd, skulen si leiing og tilsette
*FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjonar og næringsliv i nærmiljøet

Link til  foreldrerådets arbeidsutvalg her