Meny
Velg Trinn eller SFO 7. Trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 90 dokumenter i arkivet.

Turorientering er ein gild familieaktivitet 😊Postane ved Knudaheio ligg ute t.o.m. 5. mai.  Dei som finn alle postane, kan senda inn løysingsordet til Garborgsenteret og vera med i trekning av gilde premiar. Informasjon om dette vil finnast på kartet som kan lastas ned ved å følgja lenka:

Invitasjon til aktivitetsdag


Til føresette på 7. trinn

Ny opplæringslov vart vedteken 09.06.23 og skal tre i kraft med verknad frå 01.08.24. Ei av
lovendringane er at elevane på 8.- 10. trinn sjølve kan velja kva målform dei vil ha som hovudmål.

Hovudmålforma i Time kommune er nynorsk. Dette medfører at elevar som hausten 2024 skal byrja
på ungdomstrinnet, må velja om dei heller ønsker bokmål som hovudmål. Dersom det er 10 eller
fleire elevar på eitt trinn på ein ungdomsskule som vel bokmål, har dei rett til å gå i eiga gruppe.
Dersom det er færre enn 10 elevar, men det er 10 eller fleire elevar på tvers av ungdomsskulane som
vel dette, kan kommunen vedta kva skule som skal oppretta bokmålsgruppe. Dette kan medføra at
elevar som ønsker bokmål, må gå på ein annan skule enn nærskulen.

I Time kommune kan elevar som skal starta på 8. trinn velja ein annan skule enn nærskulen. Som del
av fordeling av ressursar til skulane, er det behov for å få ei oversikt over elevtal og kva målform
elevane vel på den enkelte ungdomsskulen. Frist for å velja anna skule enn nærskulen er 01.12.23.
Frist for å velja målform er 15.12.23.

Ved hjelp av føresette vel elevar som skal starta på 8. trinn kva målform dei ønsker som hovudmål på
ungdomstrinnet, ved å nytta eige skjema. Lenke til skjemaet blir sendt ut i melding og e- post i appen Visma Flyt skule

Lenke til ny opplæringslov

§ 3-1.Bokmål og nynorsk for elevane i grunnskolen

Elevane skal ha opplæring i bokmål og nynorsk. Departementet kan gi forskrift om fritak frå opplæring i eitt av skriftspråka for elevar som får opplæring etter §§ 3-2, 3-3, 3-4 eller 3-6.

Elevar på 1. til 7. trinn skal i det skriftlege arbeidet bruke det skriftspråket som kommunen har vedtatt som hovudmål for skolen. Foreldra til elevane vel om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. Elevar på 8. til 10. trinn vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk som hovudmål, og om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk.

Når minst ti elevar på eitt av trinna 1 til 10 i ein kommune ønskjer eit anna skriftspråk som hovudmål enn det som er vedtatt for skolen, har dei rett til å bruke og å få opplæring på dette skriftspråket i ei særskild gruppe. Går ti eller fleire av desse elevane på den same skolen, har dei rett til å få opplæringa der. Er elevane spreidde på fleire skolar i kommunen, avgjer kommunen kva skole dei skal få opplæringa på. Retten til å få opplæring i ei særskild gruppe står ved lag så lenge det er minst seks elevar att i gruppa.

Dersom skolestrukturen i kommunen gjer at elevar må overførast til ein skole med eit anna hovudmål enn elevane hadde på 1. til 4. trinn, har dei rett til å bruke og å få opplæring på det hovudmålet dei hadde. Dei har rett til opplæring i faget norsk i ei særskild gruppe, same kor mange dei er.


Me ber om at føresette minner elevane på at dei må bruka fortau og sykkelstiar, og ikkje gå langs hovedvegen, når dei skal til skulen. Det kan fort oppstå farlege situasjonar, spesielt nå i den mørkaste tida på året.

Klikk på lenka for å svare på elevundersøkinga.

Logg inn for å svare på undersøkelsen - UDIR - påloggingstjenesten

 


- Elever som skal starta i 1. trinn får i november brev om kva skule dei høyrer til. Elevar som skal starta i 8. trinn får informasjon om dette i Visma Flyt skule etter 1. oktober.
- Det er rettleiande skulekrinsar i Time. Dette medfører at ein kan søkja om anna skule enn nærskulen for elevar som skal starta i 1. trinn og 8. trinn. Søknadsfrist for dette er 1. desember før komande skuleår. Innvilga vedtak er gjeldande for den tida eleven er elev i barneskulen/ ungdomsskulen.
- Søknader som kjem inn etter 1. desember vil berre bli vurderte dersom eleven vil ha rett på plass etter nærskuleprinsippet (opplæringslova §8.1)

Elev i Timeskuen


Me på skulen er positive til at skulen sitt område vert nytta til sportslege aktivitetar på fritida, men ber om at ein avsluttar innan kl. 23.00. 

Ønsker alle ein riktig god sommar! 


Ber om at alle som skal levere og hente elevar på skulen eller SFO bruker den store parkeringsplassen rett over skulen, ikkje parkeringsplassen til Forsamlingshuset. Den er kun for dei som har ungar i Sporvongane barnehage. Me ser at det kan oppstå trafikkfarlege situasjonar når mange stopper i det området. 

Takk! 


Det er no opna for bestilling av skulemjølk og skulefrukt for skuleåret 2023/2024

Skolelyst, mjølkebestilling her

Skolefrukt, bestilling her


Solbrille med styrke funnet i atriet fredag 5. mai 2023.