Meny
Velg Trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelegheitserklæring
SU-Samarbeidsutvalet og skolemiljøutvalg

"Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutvalg (SU) Og eit skolemiljøutvalg (SMU). SU kan selv være SMU. SU/driftsstyre er skolens øverste samarbeidsorgan. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen (opplæringsloven § 11-1).  I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet (FAU), dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vera representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal (opplæringsloven §11-1 og §11-5a)."

I SU/SMU sitter rektor, SFO-leiar, ein lokalpolitikar, ein lærar, tillitsvalt,  elevrådsleiar + 4 elevar frå elevrådet, FAU-leiar og foreldrekontakt for SFO. Dei har 2 møter i året. 

 

SU kan uttale seg om følgjande:

*Verksemd- og utviklingsplanar for skulen, plan for heim-skule-samarbeid

*Skulebasert vurdering.

*Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegg

*Skulens informasjonsverksemd

*Fritidsaktivitetar

*Trafikktilhøva og sikring av skulevegar. Skuleskyss. 

*Ordensreglement