Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Treng barnet mitt ekstra støtte/spesialundervisning?

Opplæringslova § 5-1

Om ein elev ikkje har tilstrekkeleg utbytte av den vanlige opplæringa, kan han eller ho ha rett til å få spesialundervisning.

Spesialundervisning kan for eksempel vera at eleven jobbar etter andre læringsmål enn andre elevar, at ein lærar eller assistent følgjer opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpassa utstyr.

Spesialundervisninga skal vera tilpassa sitt elevens behov. Viss føresette eller skulen er bekymra for om eit barn ikkje har godt nok utbytte av opplæringa, skal skulen prøva å tilpassa  betre for barnet. Om det ikkje er tilstrekkeleg, må skulen og PP-tjenesta vurdera  og gje råd om kva barnet treng, og skulen må fatte eit vedtak.

Les meir frå Udir her: Treng barnet mitt ekstra støtte/spesialundervisning?

Du finn informasjon på fleire språk på same lenkje. 

Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_6