Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
INFORMASJON OM VAL AV MÅLFORM I OPPLÆRINGA PÅ 8.- 10. TRINN

Ny opplæringslov vart vedteken 09.06.23 og skal tre i kraft med verknad frå 01.08.24. Ei av lovendringane er at elevane på 8.- 10. trinn sjølve kan velja kva målform dei vil ha som hovudmål.  
Hovudmålforma i Time kommune er nynorsk. Dette medfører at elevar som hausten 2024 skal byrja på ungdomstrinnet, må velja om dei heller ønsker bokmål som hovudmål. Dersom det er 10 eller fleire elevar på eitt trinn på ein ungdomsskule som vel bokmål, har dei rett til å gå i eiga gruppe. Dersom det er færre enn 10 elevar, men det er 10 eller fleire elevar på tvers av ungdomsskulane som vel dette, kan kommunen vedta kva skule som skal oppretta bokmålsgruppe. Dette kan medføra at elevar som ønsker bokmål, må gå på ein annan skule enn nærskulen. 

I Time kommune kan elevar som skal starta på 8. trinn velja ein annan skule enn nærskulen. Som del av fordeling av ressursar til skulane, er det behov for å få ei oversikt over elevtal og kva målform elevane vel på den enkelte ungdomsskulen. Frist for å velja anna skule enn nærskulen er 01.12.23. Frist for å velja målform er 15.12.23. 

Ved hjelp av føresette vel elevar som skal starta på 8. trinn kva målform dei ønsker som hovudmål på ungdomstrinnet, ved å nytta eige skjema. Lenke til skjemaet blir sendt ut i melding og e- post i appen Visma Flyt Skule. 

 Lenke til ny opplæringslov

§ 3-1.Bokmål og nynorsk for elevane i grunnskolen 
 
Elevane skal ha opplæring i bokmål og nynorsk. Departementet kan gi forskrift om fritak frå opplæring i eitt av skriftspråka for elevar som får opplæring etter §§ 3-2, 3-3, 3-4 eller 3-6.
 
Elevar på 1. til 7. trinn skal i det skriftlege arbeidet bruke det skriftspråket som kommunen har vedtatt som hovudmål for skolen. Foreldra til elevane vel om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. Elevar på 8. til 10. trinn vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk som hovudmål, og om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. 

Når minst ti elevar på eitt av trinna 1 til 10 i ein kommune ønskjer eit anna skriftspråk som hovudmål enn det som er vedtatt for skolen, har dei rett til å bruke og å få opplæring på dette skriftspråket i ei særskild gruppe. Går ti eller fleire av desse elevane på den same skolen, har dei rett til å få opplæringa der. Er elevane spreidde på fleire skolar i kommunen, avgjer kommunen kva skole dei skal få opplæringa på. Retten til å få opplæring i ei særskild gruppe står ved lag så lenge det er minst seks elevar att i gruppa. 

Dersom skolestrukturen i kommunen gjer at elevar må overførast til ein skole med eit anna hovudmål enn elevane hadde på 1. til 4. trinn, har dei rett til å bruke og å få opplæring på det hovudmålet dei hadde. Dei har rett til opplæring i faget norsk i ei særskild gruppe, same kor mange dei er.