Søk om permisjon

Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret.
Opplæringsloven § 2-1: Rett og plikt til grunnskoleopplæring

"Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring."

Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal det søkes i foresattportalen fra Visma. Skolen responderer til e-postadressen som oppgis i søknaden.
Det presiseres at foreldre/foresatte selv har ansvar for opplæringen i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom. Rektor har, når det er forsvarlig, myndighet til å innvilge permisjon i inntil to uker.

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa

"Permisjon frå den pliktige opplæringa Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

Oppfølging av skolefravær i Kristiansand
Gyldig/dokumentert fravær: Fraværet er meldt ifra om på forhånd, og skyldes sykdom, tannlegetime, begravelse o.l forhold som gjør at barnet er forhindret fra å møte.  

Ugyldig/Udokumentert fravær: Fravær som ikke er meldt fra om, skulk, forsentkomming m.m 

Bekymringsfullt fravær: Det finnes flere betegnelser for bekymringsfullt skolefravær, f.eks skolevegring, skolenekt og skulk. Årsaken til alvorlig skolefravær er imidlertid ofte sammensatte, og ligger også utenfor eleven. Eleven skal ikke, og kan ikke, ha eneansvaret for situasjonen. Med bakgrunn i dette har Kristiansand kommune valgt å benytte begrepet bekymringsfullt skolefravær, om skolefravær som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling. 

Fraværet skal alltid følges opp som bekymringsfullt ved: 
 - 10 % fravær, gyldig eller ugyldig i løpet av en måned 
 - 10 enkelttimer i et halvår.  
 - Gjentakende forsentkomming/forlater skolen 

Foto: Unsplash