Foto: Unsplash

Individuell tilrettelagt opplæring

Alle barn har, i følge Opplæringsloven, rett til tilpasset opplæring. Både i grunnskolen, og i den videregående opplæringen, skal undervisningen tilpasses og tilrettelegges for alle elever ut fra den enkeltes forutsetninger. 

Elever som ikke har, eller ikke kan få, et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til individuell tilrettelagt opplæring (I.T.O.). Denne opplæringen kan inneholde rett til fysisk tilrettelegging, tekniske hjelpemidler, personlig assistanse og/eller individuelt tilrettelagt opplæring, og skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Foreldre/pårørende kan ta kontakt med kontaktlærer/rektor for å melde behov om hjelp. De kan også kontakte Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte.

Henvisning og sakkyndig vurdering
Elever som trenger særskilt tilpasning (individuelt tilpasset opplæring) må henvises til PPT. Før kommunen gjør vedtak om I.T.O., skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de spesielle behovene som eleven har. Vurderingen skal vise om eleven har behov for I.T.O., og hvilke opplæringstilbud som bør gis.

Individuell opplæringsplan
Elever med I.T.O. får opplæring etter individuelle opplæringsplaner (IOP), som tar utgangspunkt i gjeldende læreplan og sakkyndig vurdering. Dette gjelder ikke for elever som har bruk for hjelpemidler og/eller personlig assistanse.