Foto: Unsplash

Utviklingssamtaler

Utviklingssamtalen et viktig element i samarbeidet mellom hjem og skole. Her har foreldre/foresatte en mulighet til å snakke om det som opptar dem angående sitt barns skolegang. Sammen med kontaktlærer skal de gi den enkelte elev en best mulig skolehverdag.
Skolens samarbeidsutvalg har vedtatt noen føringer for utviklingssamtalene:
Utviklingssamtalen skal finne sted i vanlig arbeidstid. 
Hver utviklingssamtale skal ha en varighet på 30 minutter. 
De foresatte skal ha mulighet for å velge tidspunkt for utviklingssamtalen innenfor en periode på 3 uker. 
På utviklingssamtalen møter kontaktlæreren.  

På Solholmen har vi to utviklingssamtaler i året - en om høsten og en om våren. En prøver å legge disse midt i semesteret. Første trinn legger opp den første samtalen på høsten som en bli kjent-samtale.

Et par uker før de 3 utviklingssamtaleukene får hver elev et skjema med hjem, med et tidspunkt for utviklingssamtale.
Omtrent en uke før selve utviklingssamtalen får eleven et samtaleskjema med seg hjem. Her står dag og tid for elevens foreldresamtale. Skjemaet er et samtalegrunnlag for en samtale mellom foreldre og elev om hvordan de opplever skolehverdagen. Det utfylte skjemaet tas med på utviklingssamtalen . Dette danner utgangspunktet for samtalen mellom foreldre/foresatte og kontaktlærer.
Samtalen klargjør elevens sterke sider og om det er områder der eleven kan forbedre seg. Disse områdene jobber så elev, foreldre og kontaktlærer sammen om videre.

Disse utviklingssamtalene angår eleven og da er det viktig at hovedpersonen er med. På Solholmen er det derfor slik at elever på 1. - 4. trinn er med på en av konferansene hvert år - de velger selv hvilken. Elever på 5. - 7. trinn er med på begge. Dersom en ønsker å prate med kontaktlærer uten at eleven er til stede er det fint om dere ber om en ekstra samtale.

På skolen vår er det også to elevsamtaler i året. Dette er en samtale mellom eleven og kontaktlæreren. Noen trinn gjennomfører den i forkant av utviklingssamtalen, som en forberedelse, mens andre bruker den som en oppfølger en tid etter foreldresamtale.

Dersom en ikke kan møte til avtalt tid er det foresattes ansvar å gi beskjed om dette og avtale ny tid. Husk at de ansatte på skolen er tilgjengelige for samtaler hele året - også utenfor utviklingssamtalen.