Leksetid

Solholmen skole tilbyr leksetid til elever i 3.-7. klasse, med 2 x 30 minutter i uken. Formålet med
leksetid er som følger (jf.§ 1a-1 i forskrift for Opplæringsloven):
Medvirke til utjevning av sosiale forskjeller, gjennom å:
a. Gi eleven støtte til læringsarbeid.
b. Gi eleven følelse av mestring.
c. Gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid.

Leksetid er ikke en del av den ordinære opplæringen og skal ikke erstatte foresattes oppfølging
av skolearbeid.
Skolen legger vekt på daglig lesetrening av fag- og skjønnlitteratur som hjemmearbeid. Gjennom
oppfølging av skolearbeidet synliggjør foresatte overfor sine barn at skolen er viktig. Aktiviteter
barn og foresatte er sammen om skaper sterke bånd der bl.a. forventninger dannes og foresatte
kan lære barna gode arbeidsvaner.
Foresattes ansvar:
1. Foresatte har ansvaret for å følge opp leksene. Leksetid kan ikke erstatte foresattes
oppfølgingsansvar og engasjement for egne barn.
2. Foresatte skal daglig gå gjennom skolearbeidet og høre eleven i leselekse og sikre at
barna når kompetansemålene på ukebrevet.
3. Foresatte har ansvar for å skape gode arbeidsrutiner i skolearbeidet.
4. Foresatte må melde fra til kontaktlærer dersom leksene ikke er godt nok tilrettelagt.
5. Foresatte vurerer om leksetid er best for sitt barns trivsel og læring. Alle barn er
forskjellige og har ulike behov etter endt skoledag. Mange barn har behov for en pause og
kanskje mat før de fortsetter med skolearbeid..Vurderingen om deltakelse på leksetid må
derfor tas av barnets foresatte.
Lærernes ansvar:
1. Gi lekse som elevene kan jobbe med mest mulig selvstendig. Leksene skal allikevel
følges opp hjemme av foresatte, og da spesielt leselekser.
2. Informere voksen til stede i leksetiden om innholdet i leksene, fravær og ev. annen viktig
informasjon.
3. Rett før før ordinær skoledag er over, er det gjennomgang av lekser for hele gruppen.
4. Lekser som skal utføres på leksetid skal være synlig i klasserommet gjennom økten.
5. Drøfte deltakelse på leksetid med foresatte. Ref. pkt 5 – Foresattes ansvar.
Voksen til stede i leksetiden:
1. Gi enkel veiledning og støtte.
2. Holde ro og orden i leksegruppa.
3. Melde til kontaktlærer om elever som ikke viser nødvendig interesse og innsats, samt
elever som ikke får godt nok tilrettelagt lekse.
«Etter drøftinger med både FAU og samarbeidsutvalg, ønsker skolen å prøve ut leksetid før skolestart en dag i uka. Ordningen skal evalueres våren -23.»

Tidspunkt for alle:
Tirsdag: 08.00-08.25
Onsdag: 1230-13.00

Dersom du ønsker oppstart av leksetid midt i skoleåret - ta kontakt med kontaktlærer.