Leksetid

Solholmen skole tilbyr leksetid til elever i 3.-7. klasse, med 2 x 30 minutter i uken. Formålet med
leksetid er som følger (jf.§ 1a-1 i forskrift for Opplæringsloven):
Medvirke til utjevning av sosiale forskjeller, gjennom å:
a. Gi eleven støtte til læringsarbeid.
b. Gi eleven følelse av mestring.
c. Gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid

Leksetid er ikke en del av den ordinære opplæringen og skal ikke erstatte foresattes oppfølging av skolearbeid.   Dette innebærer bl.a. at bestemmelsene om spesialundervisning, fag og timefordeling og kompetansekrav for undervisningspersonalet ikke gjelder for leksehjelp.
Skolen legger vekt på daglig lesetrening av fag- og skjønnlitteratur som hjemmearbeid. Gjennom oppfølging av skolearbeidet synliggjør foresatte overfor sine barn at skolen er viktig. Aktiviteter barn og foresatte er sammen om skaper sterke bånd der bl.a. forventninger dannes, og foresatte kan lære barna gode arbeidsvaner.  Vi ønsker at leksehjelpen skal være en positiv opplevelse for det enkelte barn og at foresatte og skole er i en dialog om hva som er til barnets beste.

Foresattes ansvar:
1. Foresatte har ansvaret for å følge opp leksene. Leksetid kan ikke erstatte foresattes
oppfølgingsansvar og engasjement for egne barn.
2. Foresatte skal daglig gå gjennom skolearbeidet og høre eleven i leselekse og sikre at
barna når kompetansemålene på ukebrevet.
3. Foresatte har ansvar for å skape gode arbeidsrutiner i skolearbeidet.
4. Foresatte må melde fra til kontaktlærer dersom leksene ikke er godt nok tilrettelagt.
5. Foresatte vurerer om leksetid er best for sitt barns trivsel og læring. Alle barn er
forskjellige og har ulike behov etter endt skoledag. Mange barn har behov for en pause og kanskje mat før de fortsetter med skolearbeid. Andre igjen vil på grunn av andre behov for oppfølging i skoledagen ikke kunne nyttiggjøre seg leksehjelpen slik som en gjerne skulle ønske. Vurderingen om deltakelse på leksetid må derfor tas av barnets foresatte.

Lærernes ansvar:
1. Gi lekse som elevene kan jobbe med mest mulig selvstendig. Leksene skal allikevel
følges opp hjemme av foresatte, og da spesielt leselekser.
2. Informere voksen til stede i leksetiden om innholdet i leksene, fravær og ev. annen viktig informasjon.
3. Rett før ordinær skoledag er over, er det gjennomgang av lekser for hele gruppen.
4. Lekser som skal utføres på leksetid skal være synlig i klasserommet gjennom økten.
5. Drøfte deltakelse på leksetid med foresatte. Ref. pkt 5 – Foresattes ansvar.

Voksen til stede i leksetiden:
1. Gi enkel veiledning og støtte.
2. Holde ro og orden i leksegruppa.
3. Melde til kontaktlærer om elever som ikke viser nødvendig interesse og innsats, samt elever som ikke får godt nok tilrettelagt lekse.                                                           
4. Melde fra til kontaktlærer og foresatte om barna viser en atferd som ikke er forenelig med leksegjøring over tid og legge en plan for veien videre.


«Etter drøftinger med både FAU og samarbeidsutvalg, ønsker skolen å prøve ut leksetid før skolestart en dag i uka. Ordningen skal evalueres høsten -23.»
Det kan forekomme endringer underveis i skoleåret.
Tidspunkt for alle nå i oppstarten høst 2023:  Vi starter opp i uke 36
Tirsdag: 08.00-08.25
Onsdag: 12.30-13.00