IKT plan Kristiansand kommune

Om 1:1-dekning i Kristiansandskolen

Bystyret ga i 2017 gitt sin tilslutning til Kristiansand kommunes strategi for bruk av teknologi i læring. Denne strategien slår fast at alle elever skal ha tilgang til sin egen digitale enhet, det være seg nettbrett eller laptop, og at denne enheten skal brukes i læringsøyemed. Det er ikke strategiens intensjon at den digitale enheten skal være elevens personlige enhet for fritidsbruk. Enheten skal brukes til skolearbeid, på lik linje med kladdebøker, lærebøker og andre læringsressurser skolen bygger sin læring på. Dette skal skolen opplyse de foresatte om via infoskrivet som skolen deler ut sammen med utstyret.
Ikke alle skoler velger å sende disse enhetene hjem med elevene, men velger heller å oppbevare dem på skolen. Dette påvirker skolens strategi for hjemmearbeid og forventninger til dette. Forventer skolen at hjemmearbeid skal gjøres digitalt, så må de legge til rette for de som ikke tar med seg sin enhet hjem på andre måter, som f eks leksehjelpstiden eller andre tilbud etter skoletid. Dette vil selvsagt også gjelde de ytterst få som ikke har tilgang til Internett hjemme. Erfaringsmessig strekker skolene seg langt for å tilrettelegge for alle elever. Dersom de foresatte velger å la den digitale enheten bli igjen på skolen, så avtales dette med skolen. 
Kristiansand kommune driver sin læring og organiseringen av denne etter lover, forskrifter og planer vedtatt av Storting, departement og direktorater. Dette innebærer at digitale ferdigheter er del av den opplæring alle elever skal få, i alle fag og på alle trinn, på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Å ikke følge dette vil være brudd på opplæringsplikten.

Se link under for mer informasjon :