Leksehjelp

TILBUD OM LEKSEHJELP SKOLEÅRET 2022/2023
Kristiansand kommune tilbyr leksehjelp til alle elever fra og med 3. klasse. Ve skole vil organiserer leksehjelp slik at det vil bli gitt 1 time leksehjelp i uka fra og med 3.trinn til og med 10.trinn. Ordningen starter opp fra og med uke 35(høsten) og uke 2(våren). Det er ikke leksehjelp siste uke før jule- og sommerferie og dagen før fridager.


Leksebegrepet "leksene" skal øke elevenes læringsutbytte og:

-Skal være repetisjon og øvelse i kjent stoff.
-Skal være knyttet opp til læringsmålene.
-Skal øve opp elevenes selvstendighet og arbeidsvaner, bl.a øvelse i studieteknikk (læringsstrategier)
-Bør ikke overstige 30-60 min avhengig av alder og modenhet.
-Skal gi mestringsopplevelse.

- Må følges opp av foresatte. Foresattes viktigste rolle er å være tilstede og vise interesse for leksene, samt gi støtte og hjelp i best mulig grad.
- Skal følges opp av lærer. Leksenes art avgjør hva slags tilbakemelding lærer gir (muntlig eller skriftlig). Ved vurdering av arbeidet skal lærer gi eleven tilbakemelding på hva som var bra og hva eleven bør jobbe mer med.

Rektors ansvar:

- Kommunisere tilbudet om leksehjelptid til alle elever og foreldre/foresatte som omfattes av ordningen.
- Se til at de involverte i leksehjelpordningen er kjent med sine oppgaver knyttet til ordningen.
- Rektor må sørge for at skolens regler og rutiner for et godt skolemiljø også gjelder i leksehjelptida. Dette innebærer at leksehjelperne har fått opplæring i skolens felles regler for skolemiljø, at de blir satt i stand til å håndtere elevgrupper i tråd med hva som er standard i skolens øvrige undervisning.  
- Rektor skal se til at ordningen blir evaluert en gang i året, med fokus på forbedring og utvikling. Dette kan gjøres ved å sørge for at leksehjelperne deltar i skolens fellestid, eller at det blir tema på deler av en plandag.  
- Rektor skal sette av nødvendig tid for at kommunikasjonen mellom kontaktlærer og leksehjelper finner sted.
- Skolene bør prøve ut hvordan elever kan bistå som hjelpere i leksehjelptida. Dette kan gi både læringsmessige og sosiale effekter.  

Foresattes ansvar:

- Foresatte har det overordnede ansvaret for å følge opp leksene. Leksehjelptiden kan ikke erstatte foresattes oppfølgingsansvar og engasjement for egne barn.
- Foresatte skal høre elevene i leselekse.
- Melde fra til kontaktlærer dersom leksene ikke er godt nok tilrettelagt.

Lærernes ansvar:

- Gi lekse som elevene kan jobbe med mest mulig selvstendig. Leselekse skal følges opp hjemme.
- Være til stede i overgangen til leksehjelptida for å kunne bidra til en god oppstart.
- Informerer leksehjelper om innholdet i leksene, fravær og evt. annen viktig informasjon.
- Drøfte leksehjelpbehovet med foresatte til elever som ikke viser interesse eller innsats.  

Leksehjelpers ansvar:

- Holde ro og orden i leksegruppa.
- Gi faglig veiledning og støtte.
- Melde til kontaktlærer de elevene som ikke viser nødvendig interesse og innsats, samt de elever som ikke får godt nok tilrettelagt lekse.