Læreplanen- LK20

Den nye læreplanene ble tatt i bruk fra 2020.

I grunnskolen beholdt vi fagene, men innholdet i fagene ble nytt.
Hvorfor ble fagene fornyet?
Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.
Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.
Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Overordnet del
Overordnet del erstattet generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og var gjeldene fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. Les mer om overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

 
Tverrfaglige temaer
Vi skal prioritere tre tverrfaglige temaer:
- demokrati og medborgerskap
- bærekraftig utvikling
- folkehelse og livsmestring

På Ve skole har vi tre hovedområder som vi har fokus på får å oppnå at alle elever på Ve skole skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet :
- Tverrfaglighet og samarbeid (Læring og utvikling i rammeverket)
- Leken (Inkluderende fellesskap)
- Mitt Valg! ( Livsmestring)

På Ve skole legger vi særlig til rette for en mer praktisk og variert undervisning. Vi bruker i større grad nærområdet og naturen som læringsarena. For de yngste barna i skolen er også lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lekpreget aktiviteter mulighet til kreativitet og meningsfylt læring. Vi har også et særlig fokus på Livsmestring gjennom programmet Mitt valg! som er et program sosial- og emosjonell læring. 
Våre tre hovedområder i felles strategiplan for Oppvekst i Kristiansand kommune: