Skoleturer i regi av Kristiansand kommune

Hensikt

Turer i skolens regi er en verdifull del av opplæringen både faglig og sosialt, og skal bidra til å forsterke læringsutbyttet og gi elevene impulser ut over det man kan få til i den ordinære undervisningen på skolen. Det er et stort læringspotensial for elevene i å delta i planlegging, gjennomføring og oppfølging av en tur.  Derfor skal alle, uavhengig av personlige forutsetninger, ha like muligheter til å delta.
Formålet med retningslinjene er å sikre en riktig og lik forståelse av lover og regler som skal gjelde for turer i skolens regi. Turer i privat regi utenom skoletiden omtales ikke, da slike turer er utenfor skoleeiers ansvar.

Gjennomføring:

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av turer i skolens regi:

1.Med tur og ekskursjon forstås:

-Turen inngår i skolens virksomhetsplan/årsplan: Ve skole har leirskole på Bringsvær for 7.trinn og en overnatting på 9.trinn i sin virksomhetsplan. Skoletur på 10.trinn er ikke en del av virksomhetsplanen, men et årlig initiativ fra foresatte. En ev. skoletur på 10.trinn gjennomføres innenfor de retningslinjer Kristiansand kommune har fastsatt. Skolen, FAU og SU støtter ikke en søknad ut over disse rammene. FAU har også kommet med innspill om å redusere omfanget av dugnadsarbeid i forbindelse med skoletur på 10.trinn.
-Turen er en del av opplæringen og er forankret i læreplanverket
-Alle elevene skal ha mulighet for deltakelse
-Det er organisert alternativ opplæring for elever som ikke deltar
-Det er utarbeidet regler for turen, blant annet med sanksjoner for hjemsendelse
-Kommunens og skolenes ordensreglement gjelder for turen
-Det kreves ikke egenbetaling for deltakelse
-Ulykkesforsikring for elevene gjelder for turen
-Ansatte som deltar på turen skal avlønnes etter gjeldende avtaleverk
-Skoleeier er ansvarlig for gjennomføring av skoleturen

2. Gratisprinsippet i oppll. § 2-15 gjelder ved gjennomføring av skoleturer, og dette kan ikke fravikes ved avtale med foresatte. Det er anledning til finansiering av turer i form av gaver, dersom bidrag er samlet inn frivillig, anonymt, kommer hele gruppen til gode og at det ikke stilles krav om motytelser.
Skolen kan ta imot rene pengegaver fra andre enn foresatte, men slike gaver skal også være anonyme, og det skal ikke knyttes til reklame for giver eller produkter.
Utgifter til kost dekkes normalt ikke av skolen, da elevene uavhengig av en skoletur må ha næring. Utgiftene må imidlertid være på et nivå som ansees normalt for elevene.På leirskole inngår kost i oppholdet.

3. Det er anledning til å arrangere avsluttende turer på 7. og 10. trinn med inntil én overnatting, der innholdet har et mer sosialpedagogisk formål. Retningslinjene for øvrig gjelder også for slike turer.

4. Skoleeiers forsikring av elevene i skoletiden gjelder også for skoleturer. Forsikringen dekker ikke tap eller skade på private eiendeler.

5. Ansatte som deltar på skoleturer får dekket egne reisekostnader etter normalt regulativ, og lønnes av skolen etter gjeldende avtaleverk. En av representantene som er med fra skolen skal være ansvarlig for gjennomføring av turen. Det gjennomføres en Ros-analyse i forkant av turen, der det også skal fremgå hvem som har ansvar for hva under turen.

6. Dersom foresatte deltar på turen, skal det i forkant avklares hva som er deres ansvar og rolle. Foresatte som deltar på skoleturer må levere gyldig politiattest og skal gjøres kjent med, og skriftlig bekrefte lovpålagt taushetsplikt.

7. Kommunens og skolens ordensreglement, opplæringslovens bestemmelser, herunder kapittel 9A, gjelder for skoleturer.

8. Elever som av ulike grunner ikke har anledning til å delta på en skoletur, skal ha tilbud om et fullverdig alternativt skoletilbud i den tiden skoleturen varer.

9. Skoleturer skal ikke ha en varighet på mer enn tre overnattinger, og ikke legges til utlandet. Turer ut over disse rammene må det søkes om godkjenning for til kommunalsjef skole.
Hvis det søkes om å gå utover de vedtatte rammene må søknaden belyse følgende momenter:
- Pedagogisk begrunnelse for utvidelse.
- Økonomiske rammer for turen, og en beskrivelse av hvordan midlene skal skaffes til veie jf. gratisprinsippet.
- Skolens deltagelse i prosjektet, og holdning til å utvide rammen for tur.

Søknadene sendes Kommunalsjef skole eller ass. Kommunalsjef skole.

10. Dersom skoleturer fordrer at elevene har eget utstyr ut over det som normalt alle har, må skolen sørge for at det er mulig å låne dette.

11.Skolen kan lage utfyllende og supplerende retningslinjer tilpasset egen skole. Disse må godkjennes av kommunalsjef skole.

12. Turer som arrangeres av foresatte eller andre utenom den organiserte skoletiden, er ikke skolens ansvar. Dersom foreldrene velger å arrangere tur på frivillig basis for elevene, er dette ikke å regne som en skoletur. For slike turer gjelder ikke gratisprinsippet, og turene må legges utenfor skoletiden, da skolen ikke har anledning til å gi elevene kollektiv fri jf. oppl. § 2-11. Skolen skal ikke involvere seg i planlegging, informasjonsdeling og gjennomføring av slike turer.