Fritak for vurdering med karakter

"Forskrift til opplæringslova
Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring (01.07.2009)", ble endret 29.06.2020. 

Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål  § 3-19.Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Fra 01.08.2020 gjelder den endrede forskriften. Retningslinjene for fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål står på søknadsskjemaet i høyre kolonne. De som ønsker å søke om slikt fritak, må sende søknadsskjema til skolen v/rektor. 

Fritak for vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan  § 3-17.Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Elevar i grunnskolen som har enkeltvedtak om spesialundervisning og får opplæring etter individuell opplæringsplan i faget, skal få fritak frå vurdering med karakter etter avgjerd frå foreldra. I fag med både skriftleg og munnleg karakter vel foreldra om eleven skal ha både skriftleg og munnleg karakter. Om foreldra vel karakter i norsk skriftleg, kan dei også velje om eleven skal få karakter i ei eller begge målformer.

Skolen anbefaler sjelden dette. Dersom man vurderer dette, må skolen kontaktes slik at man får gitt nødvendig rettledning. Søknadsskjema ligger i høyre kolonne, og sendes skolen v/rektor. 

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving § 3-20.Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan søkje rektor om fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får, ikkje kan vurderast med karakter.
Avgjerda er eit enkeltvedtak. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter skal få undervegsvurdering utan karakter. 

Søknadsskjema ligger i høyre kolonne, og sendes skolen v/rektor