FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

Hva er FAU? 

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.
FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges for to år.


Hvorfor har skolen et FAU?
Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring.  Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen.  
FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.


FAU skal:

-Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
-Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
-Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
-Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
-Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
-Trinnenes FAU-representanter innkaller til årets første foreldrenettverksmøte i etterkant av høstens foreldremøte.  

Eksempler på oppgaver og saker kan være:

-Diskutere saker som tas opp i politiske utvalg i kommunen, skolens samarbeidsutvalg, elevrådet og klasseforeldremøter.
-Medvirke aktivt i vurdering av skolen, utviklingsarbeid i skolen, utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene, følge opp plan og oppfølging av mobbing, sosiale tiltak for elevene, utforming av skolens mål og få et godt samarbeid mellom hjem og skole.
-Planlegge å gjennomføre kurs/informasjon til foreldre/foresatte, samlinger for foreldre/foresatte og lærere og samling for klassekontakter
-Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside
-FAU kan være med på – og sikre overgangen til videregående skole.


Reell foreldremedvirkning – mer enn dugnader
Tradisjonelt har FAUs oppgaver i hovedsak dreid seg om skolens utemiljø og arrangementer (f. eks. 17.mai, juletrefest, dugnader, aktivitetsdager osv.). 
Hovedtendensen har vært at FAU har fått sine oppgaver tildelt fra skolen. 
FAUs rolle har vært mest på skolens premisser.
Utfordringen for FAU er selv å kunne ta initiativ til oppgaver og komme med i skolens ”indre liv”, bidra til at foreldrene/foresatte får mer innflytelse på skolens virksomhet, delta i vurdering av skolen, samt skolens endring og utvikling. 
Foreldrenes synspunkter skal bli hørt, tatt hensyn til og fulgt opp.
Foreldre/foresatte er skolens viktigste medspillere.

Les mer om FAU på hjemmesiden til "Foreldreutvalget for grunnskolen" og Lovdata