Foreldrenettverk

Veiledning for foreldrenettverk- Grunnskolen i Kristiansand kommune 

Bakgrunn

Kommunalt foreldreutvalg (KOMFUG) ønsker at grunnskolene i Kristiansand skal ha et felles opplegg
for foreldrenettverk. Denne veiledningen er utarbeidet av KOMFUG i samarbeid med
Oppvekstsektoren i kommunen, og baserer seg på anbefalinger fra organisasjonen Trygg læring
(www.trygglaring.no). Metoden har allerede vært prøvd ved enkelte skoler i kommunen, og Ve skole har tradisjon for at det kjøres foreldrenettverk på trinnene. 

Metoden er en ypperlig mulighet til å møte opplæringslovens krav til foreldresamarbeid, jf. Forskrift
til Opplæringsloven § 20-1: Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1
og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale
utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av
gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar
vidaregåande opplæring. 

Hensikt 

Et godt foreldrenettverk anbefales blant annet av politiet og barnevernet, for å forebygge mobbing
og psykososiale vansker, som videre kan føre til f.eks. kriminalitet, vold og rusproblemer. Ved at
foreldre kjenner hverandre og snakker sammen, oppnår vi bedre oversikt over hva som rører seg i
gruppen av barn og unge, og vi kan hjelpe hverandre med å ta tak i eventuelle problemer sammen.
Flere enn vi aner kan være ressurspersoner for barna. Vi må bare gi dem anledning til å være det,
noe vi kan oppnå ved at vi foreldre utveksler erfaringer på denne måten.

Overordnede anbefalinger 

Foreldrenettverket bør starte på 1. trinn og fortsette til og med 10. trinn. Ved at skolene i
Kristiansand har et felles opplegg rundt dette, kan vi lettere få foreldrenettverket til å fungere også i
overgangen fra småskoletrinn til mellomtrinn, og fra barneskole til ungdomsskole.


Ved oppstart av skoleåret anbefaler vi en av følgende tre fremgangsmåter:
- Skolen informerer om foreldrenettverk som en del av første foreldremøte på høsten.
Foreldrekontaktene gjøres så ansvarlige for å sende ut informasjon og kalle inn til første
foreldrenettverksmøte.
- Rektor samler alle foreldrekontaktene til et møte med informasjon om metoden.
Foreldrekontaktene gjøres så ansvarlige for å sende ut informasjon og kalle inn til første
foreldrenettverksmøte.
- Foreldrekontakter gjennomfører foreldrenettverksmøte i forbindelse med første
foreldremøte på høsten, etter veiledning fra skolen i foreldremøtet.

De etterfølgende møtene bør innarbeides i årshjulet. 

Forslag til metode for foreldrenettverk 

- Fire samlinger i løpet av skoleåret. Møtene holdes på skolen.
- To foreldre fra klassen har ansvar for å invitere og å være ordstyrere, nødvendigvis ikke
foreldrekontaktene. Etter hvert møte, bør ordstyrere for neste møte velges.
- Varighet: Ikke mer enn 1,5 time.
- Sitt i sirkel slik at alle kan se hverandre. Åpen sirkel eller rundt et bord.
- Hvis mange deltakere; del i to eller flere mindre grupper med hver sin ordstyrer. Hvis det
dukker opp temaer som alle bør få høre, kan man ta en plenumsrunde på slutten.
- Det skal ikke skrives referat, man må delta for å få vite hva som skjer
- Følg regler for god folkeskikk. Det skal ikke snakkes om noen som ikke har foresatte tilstede.
- To runder:
o Eks. runde 1: Er det noe du ønsker å ta opp? eller Er det noe ditt barn trenger?
o Eks. runde 2: Hvilke tiltak kan gjøres for deg og ditt barn?
- En litt mer «ufarlig» tilnærming er å ta opp bestemte tema i møtene, eks. mobbing, nettvett,
inkludering, vennskap, bursdagsinvitasjoner, leggetider, innetider el.l. Dette kan være greit i
starten, før man har kommet ordentlig inn i foreldrenettverksarbeidet.

Ordstyrer

- Alle kan i utgangspunktet være ordstyrer. Det er viktig at man har lyst og ikke er bekymret
eller redd for hva som måtte komme fram.
- Ordstyrer skal sørge for at alle får anledning til å snakke etter tur, og for å overholde
tidsrammen.
- Ordstyrer har IKKE ansvar for å svare eller løse problemer – det er hele gruppas ansvar!
- Legg merke til hvem som ikke er tilstede, og inviter gruppen til å gjøre tiltak for å få disse
med på neste møte.

Utfordringer 

I møtet kan det oppstå situasjoner som er utfordrende. Eksempler kan være:

- Taushet eller tårer? Det takler vi.
- Hva hvis alle sier de har det greit? Kjempefint!
- Hva hvis noen forteller om mobbing, depresjon eller vold i hjemmet? Bra det kommer opp!
Problemet er der jo uansett, kommer det fram kan vi kanskje gjøre noe?
- Få som kommer? Nyttig likevel. 50% frammøte; glasset er halvfullt!
- Det gjelder å være utholdende. Ikke gi opp!
- Stopper det opp, kan KOMFUG kontaktes for ytterligere veiledning på: post@komfug.no