Prinsipper for klassesammensetning

Prinsipper ved ny klassesammensetning på Tunballen skole

Det første skoleåret velger vi å ikke lage faste klasser med en gang elevene starter på skolen. De blir delt inn i grupper, men med en fleksibel organisering. Først rundt påsketider, tenker vi at vi kjenner barna så godt at vi kan lage gode klasser. Prinsippene er som følger:

 • noenlunde lik fordeling av gutter og jenter
 • blanding av  barn fra de tidligere klasser (barnehage for 1.klasse)
 • fordeling av  barn med spesielle behov i de ulike klassene

Målet er å skape så gode  klasser som mulig med velfungerende elever både faglig og sosialt. Vi legger normalfordelingskurven til grunn.  

 • Innagerende  (stille, forsiktige, utrygge, litt sårbare) som klarer seg med litt ekstra oppmerksomhet (5%)
 • Innagerende om har store vansker og må ha mye hjelp (15%)
 • Elever med lite aggresjon, balanseres egosentrisk atferd, tilpasser seg andre (70%)
 • Utagerende (hevder seg litt for mye, litt for høy aggresjon, og litt stort ego)-litt ekstra oppmerksomhet (15%)
 • Utagerende som har store vansker og må ha mye hjelp (5%)

Vi har valgt å ikke ta hensyn til bomiljø fordi forskning har avdekket at klasser basert på bomiljø fører til:

 • Opptil 50 % mer mobbing fra første til ungdomstrinnet
 • Stigmatisert i nærmiljøet= stigmatisert på skolen.
 • Ev klikkdannelser i nærmiljøet = klikkdannelse på skolen
 • Ev utestenging i bomiljøet= utestenging på skolen 

Dermed er «blandingsklasser» bedre:

 • Opptil 50% mindre mobbing
 • Ny arena med mange nye deltakere.
 • Nye relasjoner og  annen rolle. 
 • Eventuelle klikkdannelser, utestenging eller mobbing i nærmiljøet vil ikke være like dominerende i skolesituasjone