Inkluderende læringsmiljø

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

Rammeverk for kvalitet og mestring står det at "Alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet"

Opplevelsen av å være inkludert i fellesskapet er grunnleggende for at barn og unge skal oppleve trygghet, mestring, mening og glede. Å være inkludert i fellesskapet er også grunnleggende for all læring og utvikling.
Inkludering må også forstås og ses i et videre og mer langsiktig perspektiv, der formålet er at alle barn og unge i fremtiden skal kunne delta og påvirke i arbeids- og samfunnsliv, og få et godt og meningsfullt liv.
Inkludering handler om at alle barn og unge skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud. 
Å være inkludert vil si å delta i fellesskapet sammen med alle de andre barna og de unge som tilhører fellesskapet. Dette innebærer at hver enkelt opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, samtidig som oppgaver og utfordringer er tilpasset evner og behov, slik at barnet opplever trygghet og lærer og utvikler seg.

Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn og unge. Fellesskapene skal kjennetegnes av respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer. Forskjellighet og mangfold må ses som verdi, styrke og ressurs. 
Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

I tillegg til å følge "Rammeverk for kvalitet og mestring" er det utarbeidet en veileder for Trygt og godt skolemiljø i Kristiansand som vi også bruker aktivt. Vi skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trivsel.  Systematisk betyr at arbeidet gjøres gjennomtenkt og planmessig og involverer både ansatte, elever og foresatte på skolen. Dette gjør vi ved å følge årshjul for skolens forebyggende arbeid (kommunal plan) og vår egen sosiale handlingsplan.