Sosial handlingsplan

"Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig.
Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen" (Overordnet del av læreplanverket kap 2.1) .

Sosial handlingsplan er en oversikt over skolens arbeid med å bl.a. utvikle elevenes sosiale ferdigheter. Planen er revidert skoleåret 2023 2024, og gir et bilde av hvordan arbeidet med sosiale ferdigheter er ivaretatt i skolehverdagen.

Den sosiale handlingsplanen for Tunballen skole forteller hvordan skolen jobber med å utvikle barnas sosiale kompetanse. Alle ansatte har en felles forpliktelse i å sikre at elevene får opplæring  og trening i sosial kompetanse. Vi tror at gode fellesopplevelser er noe som binder oss tettere sammen. Vi vil være rause med ros og framsnakke hverandre!