Skoleguide

I denne artikkelen har vi laget en alfabetisk oversikt over ting du bør vite om på Tunballen skole. For en bedre innsikt i skolehverdagen kan du se over alt som er beskrevet på siden.

Er du kun på jakt etter spesifikk informasjon har vi sortert alfabetisk slik at det skal være lettere å lete seg frem. En del punkter har også lenker til mer informasjon om tema på nettsiden vår eller eksternt. 

 

 


Bli med andre hjem

Når elever skal bli med hverandre hjem skal dette avtales hjemmefra. Skolen tillater ikke elever å låne telefon for å ringe mamma eller pappa for å be om å få bli med andre hjem etter skoletid. Melding skrives hvis eleven skal dra fra skolen på annen måte enn vanlig.

Bursdager
På første foreldremøte på 1. trinn er det vanlig å ta opp bursdagsfeiring. Det er sosialt og inkluderende å invitere alle av samme kjønn. For trinn med store grupper jenter eller gutter kan man avtale at det deles inn i små grupper av barn som går sammen om feiring for hele jente- eller guttegruppen. Dette reduserer antall bursdager og gjør at man kan være flere foresatte om å arrangere for en større barnegruppe. Skolen er velvillig til utleie av skolens lokaler som gymsal og skolekjøkken til slike arrangementer på ukedager. I de fire første årene, kan man låne skolen gratis hvis hele klassen inviteres. 

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. 

Elevsamtaler
Det skal gjennomføres minst to elevsamtaler mellom kontaktlærer og elev i løpet av hvert skoleår. Elevsamtalen tar utgangspunkt i hva barnet vil og kan, hva det ønsker og drømmer om, hva det har lyst til å lære og hva det strever med. Elevsamtalen gjennomføres i skoletiden.

Faddere
Elever på 7.trinn er faddere for elever på 1.trinn. Fra førskoledagen og spesielt første skoleår har 1. og 7. trinn felles aktiviteter for å gjøre de nye elevene trygge i skolemiljøet.

Ferie- og fridager
Det som populært kalles skoleruta, og som ikke må forveksles med skoleskyss er oversikten over skoleårets ferier og fridager. Oppdatert oversikt publiseres for Tunballen skole, publiseres her

Foreldrekonferanser/samtaler
Foreldresamtalene er en unik mulighet til å få direkte tilbakemelding og dialog med kontaktlæreren med hensyn til barnets styrker og utfordringer. Det arrangeres to foreldresamtaler mellom foresatte og kontaktlærer hvert skoleår - en på høsten og en på våren. Det er naturlig at eleven er med på en av disse. Samtalene har en varighet på inntil 30 minutter og tar utgangspunkt i en samtaleskjema som fylles ut i forkant av samtalen. Det skal fokuseres på elevens sterke sider. Sosial situasjon og oppførsel, faglig ståsted, hva som er viktig å jobbe med fremover, eventuelle avtaler og oppfølging blir også gjennomgått.

Foreldrekontakter
Foreldrekontaktene er bindleddet mellom foreldrene og skolen. De er representanter for alle foresatte og skal blant annet ha elevenes trivsel og arbeidsmiljø i fokus. De er derfor en viktig samarbeidspartner for kontaktlærer.  Les mer om dette på nettsiden til Foreldreutvalget for grunnskolen, www.fug.no. Foreldrekontakter velges på siste møte om våren. Hver klasse skal ha en foreldrekontakt og en vararepresentant. Sistnevnte rykker opp til foreldrekontakt påfølgende skoleår. SFO kan også velge en foreldrerepresentant. 

Foreldremøter
Det skal holdes et foreldremøte på hvert trinn raskt etter skolestart. Foreldremøtene skal planlegges i samarbeid mellom kontaktlærerne og foreldrekontaktene. Høstens foreldremøte skal inneholde:  Omtale av klassemiljøet og Opplæringsloven §9a.  Lærerne forteller hva som kjennetegner aldersgruppen på det trinnet de befinner seg på. Faglig presentasjon med fokus på hvordan skolen jobber med grunnleggende ferdigheter og hvordan hjemmet kan støtte opp om barnets utvikling hjemme. Forventninger til foreldre og elever angående lekser, arbeidsinnsats, å møte presis, oppførsel o.l.  Informasjon om skolens hjemmeside og hvordan den brukes av skolen og bør brukes av hjemmet. 

Forsikring / Elevskader
Barna er forsikret mot ulykkesskader i skoletiden og når de deltar på ekskursjon, reiser, stevner og lignende i skolens regi. De er også forsikret på skoleveien og i SFO-tiden.

Fri fra skolen
Vi oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Dersom det skal tas ut fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette. Permisjonssøknad sendes via Visma. I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon for inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid ifølge avtale med kontaktlærer i den perioden som det søkes fri for.

Gymnastikk, gymtøy, dusjing
For trinn 1-3 er det ikke satt av tid til dusjing og skifting av tøy. Det oppfordres derfor til at barna har lett tøy på dager med gym. For trinn 4-7 forventes det at man bruker gymtøy og dusjer.

Innesko
Det blir fort vått i en garderobe med 20-60 elever. Barna bør derfor ha sandaler/innesko. Elever tillates ikke å løpe på strømpene ute. Ved en ev. brann er det også svært viktig at barna har fottøy på seg inne, spesielt om vinteren, da evakuering må skje raskt og man ikke kan regne med å kunne stoppe opp i garderoben for å finne uteskoene.

Invitasjoner
Dersom hele trinnet inviteres til sosiale aktiviteter kan lærerne være behjelpelig med å dele ut invitasjoner på skolen. Dette gjelder også dersom alle guttene eller jentene på trinnet inviteres.

Kunnskapsløftet
Dette er læreplanen for det grunnskolen og videregående opplæring. Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Leksehjelp/leksetid
Vi tilbyr leksehjelp/leksetid for 3.-7.trinn. Foresatte har fortsatt ansvar for følge opp leksearbeidet selv om elevene får noe tid til å jobbe med leksene på skolen. Vi gjør oppmerksom på at elevene ikke har rett på fri skyss etter lekesehjelp.

Lus
Hvert år blir elever på mange skoler og barnehager smittet av lus. Smitten er helt uavhengig av hygiene. Jo lenger et barn går med smitte før det blir oppdaget, jo større sjanse er det for at familie og venner blir smittet og igjen fører smitten videre. La oss alle ta ansvar for å gjøre smittepresset så lite som mulig ved å: Undersøke barna grundig når det sendes ut lusevarsel (og helst jevnlig ellers også). Varsle skolen når lus blir oppdaget og behandle ifølge retningslinjer. Varsle helst også nærmeste venner som kan være smittet, så unngår man forhåpentligvis å bli smittet tilbake etter behandling. 
Les denne brosjyren og følg rådene!

Merking av tøy / gjenglemte ting
I en garderobe med 40-60 ivrige elever, kan ting fort komme vekk fra riktig garderobeplass. Merk derfor alt i garderoben med navn. Da kan ting på avveie lettere finne tilbake til riktig eier og du sparer skolen og deg selv for unødig arbeid. Gjenglemt tøy blir lagt frem på hver base ved skoleårets slutt. Skolen er åpen (via SFO) for avhenting av tøy fram til kl 16.30. Tøy som ligger igjen etter 26. juni blir fjernet og gitt til et veledelig formål.

Miljøvakter.
Utvalgte elever på 7.trinn har et ekstra ansvar i friminuttene for å følge med på om noen elever går alene og hjelper dem inn i leken. De har rosa vester.  Disse kommer i tillegg til de voksne som er ute.

Mobbing
Trivsel og vennskap er forebyggende mot mobbing. Alle elever, lærere og foresatte har et felles ansvar for dette i og utenfor skolen. Mobbing, diskriminering og rasisme er uakseptabelt ved Tunballen skole. Ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer ved mistanke om uønskede hendelser.

Mobiltelefon
På skolen er bruk av egen mobiltelefon eller smartklokker ikke tillatt i skoletida uten særskilt avtale med lærer.

Ordensregler
Skolens ordensregler 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PP-tjenesten er sakkyndig organ der skolene, barnehagene og foreldrene/de foresatte kan søke hjelp og råd om forhold som har med trivsel, utvikling og opplæring å gjøre. PP-tjenesten samarbeider med lærere / førskolelærere, med helsesøster, lege, og med andre som har med barn og unge å gjøre. Første kontakt med PPT skjer via kontaktlærer/spes.pedkoordinator.

Refleks
Når det er mørkt, spesielt i de mørkeste månedene november - februar, oppfordres elevene til å bruke refleksvest eller annen refleks på vei til/fra skolen. Dette gjelder også hvis man venter på skolebuss. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørke med 85 prosent. 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare 5 prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadd bruker refleks. Går du uten refleks i mørke, vil en bilfører som kjører i 50 km/t ha to sekunder på å oppdage deg.

Skoledagen / Ukeplan
Ukeplaner for hvert trinn publiseres her på skolens nettside på trinnets egen side, i tillegg til gjerne Classroom eller Visma. Her står ukas lekser oppført og ulike beskjeder fra lærerne for eksempel mht. fag og aktiviteter som krever ekstra utstyr til eksempelvis turdag, gym, svømming og annet.

Skolefrukt
Skolefrukt bestilles digitalt på skolefrukt.no og elevene får frukt levert til basen.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen som driver helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Dette gjøres ved rådgivende virksomhet i helsespørsmål. Skolehelsetjenesten forebygger smittsomme sykdommer og ved å følge opp den enkeltes vaksinasjonsstatus. Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksiner.Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte. Elever med spesielle behov blir fulgt opp og ev. henvist til andre instanser i samråd med foresatte. Elever, foresatte og lærere kan henvende seg til helsesøster ved behov.

Skolemelk
Skolen legger til rette for skolemelkordning til alle elever. Foresatte bestiller selv via nettportalen skolemelk.no. Ved å registrere en bruker og logge seg på kan man se de aktuelle produktene som tilbys på skolen. På grunn av Tines utsendingsrutiner, vil det ikke leveres melk rett etter ferier.

Skoleskyss
Elever på 2. til 7.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever på første trinn er skyssgrensen 2 km. En del elever som bor slik til at veien er regnet for særlig trafikk-farlig får også gratis skyss. Er du i tvil om ditt barn har krav på fri skyss, kan du henvende deg til skolen. Ved delt foreldreansvar har eleven rett til skyss til den av foreldrene som bor mer enn 4 (evt. 2) km fra skolen.Gratis skoleskyss gjelder mellom hjemsted og skole, det gjelder ikke hjem til andre langs skolebussruten. Barna har heller ikke krav på skyss hjem fra SFO eller leksehjelp.

Sykdom
Foresatte må gi beskjed om morgenen første fraværsdag hvis en elev på er syk.

Sykling
Vi henstiller til foresatte om å la elevene gå til skolen. I samarbeid med FAU er det anbefalt at elevene ikke skal sykle til skolen før etter jul i 4. klasse. Innprent i disse at de må sykle forsiktig og følge trafikkreglene. Alle som sykler, skal bruke hjelm. Husk også refleks. Sykkelparkering skjer i sykkelstativ ved  mellomtrinnets baser. Dersom eleven bruker el.sykkel, skal denne parkeres innenfor rundkjøringen v. parkeringsplassen. Sykler skal leies i skolegården før og etter skoletid. Det er foresatte som har ansvar for barna til og fra skolen så lenge de ikke bruker offentlig skoleskyss.

Svømmeopplæring
Skolesvømmingen foregår i Aquarama hvor elevene fraktes med buss. 3. trinn har svømmeopplæring hvert år. Vi henstiller foresatte til å ta med seg barna i svømmehall eller egnet vann i tillegg til den opplæringen vi har på skolen, for å gjøre barna trygge i vann og utvikle svømmeferdighetene enda bedre.

Tannlege
Elevene blir innkalt av tannhelsetjenesten til regelmessig kontroll av tennene. Skoletannlegen holder til i Søgne. Foresatte må selv frakte barna til og fra tannlegen. Tannlegebehandling gjennom skoletannklinikken er gratis for alle skolens elever.

Trafikk 
Dersom dere må bringe/hente barnet med bil, benytter dere rundkjøringen, setter eleven av og svinger rundt rundkjøringen og ut igjen. NB! Dette gjelder alle, også elever på 1. trinn og SFO.
Av sikkerhetsmessige grunner skal ikke bilkjøring finne sted innenfor bommen mellom kl 07.00 – 16.30. Unntaket er nødvendig varetransport.

Trivselsledere
Trivselsledere er igangsettere av lek i storefri. De blir valgt inn av klassen og virker et halvt år om gangen. Trivselslederne kurses i september og februar. Hensikten med trivselslederne er at langfriminuttet skal bli tryggere og triveligere. Trivselslederne skal vise ansvar og være positive forbilder for de andre elevene. Oppgaven er å forebygge, ikke gripe aktivt inn i konflikter. Hvis konflikter inntreffer skal de gi beskjed til de voksne vaktene eller til kontoret.

Vakt / tilsynsordning
Vi har vaktordning i alle friminutt. Vaktene beveger seg rundt i de ulike områdene hvor elevene har lov å ferdes. De har på seg gule vester, så de skal være lette å se. 

Uteskole / turdag
1. trinn har fast ordning med en utedag/turdag i uken, mens 2. trinn legger opp til tur hver andre uke. De andre trinnene har mer sporadiske opplegg. Det enkelte trinn sender egen orientering om turer gjennom ukemeldinger og hjemmeside.