Kapittel 9 A i opplæringsloven - Elevene sitt skolemiljø

Barns rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Skolene i Kristiansand har derfor et felles mål for læringsmiljøarbeidet: Alle barn og unge opplever at de er inkludert i fellesskapet.

Et ekskluderende og utrygt skolemiljø er barnas problem, men de voksnes ansvar. I skolen skal vi voksne bygge en god kultur for og sammen med barna. I tråd med retten til et trygt og godt skolemiljø, har vi følgende forståelse av mobbing:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning. Det kan for eksempel være:

  • Verbal mobbing 
  • Fysisk mobbing
  • Digital mobbing
  • Indirekte mobbing

Som en del av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, skal vi ha nulltoleranse mot alle typer krenkelser. Ansatte i skolen skal være trygge voksne som både deltar aktivt i det forebyggende arbeidet og griper inn dersom krenkelser skjer. Sammen skal vi sørge for at alle elevene våre opplever at de er inkludert i fellesskapet og har et trygt og godt skolemiljø.