Foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foresatte som har elever ved Tunballen skole utgjør det såkalte foreldrerådet. Rådet skal arbeide for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole, og bidra til trivselsfremmende tiltak til beste for skolemiljøet. Av praktiske årsaker nedsettes et arbeidsutvalg, FAU, som representerer skolens foreldreråd.

FAU består av alle trinns foreldrekontakter. Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, dvs. at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er hjemme igjen.

FAU arrangerer også trivselsfremmende tiltak for elevene. FAU har egen side på hjemmesida hvor de kan legge ut forslag til sosiale og trivselsfremmende aktiviteter, referater og annet de er opptatt av. Det avholdes ca 6 møter i året.

Referater fra møter i FAU
Referatene fra FAU-møtene ligger som vedlegg nederst på siden.

Foreldrenetterk i skolen

Kristiansand kommune og KOMFUG (Kommunalt foreldreutvalg i Kristiansand) samarbeider om å oppfordre foresatte til å samles i foreldredrevne nettverk. Dette gjøres via sentrale årlige samlinger for FAU og SU-ledere og rektorene.

FUG skriver på sine nettsider om foreldrenettverk:

"Foreldre kan ha behov for å diskutere utfordringer og muligheter de opplever i hverdagen til egne barn. Et godt foreldrenettverk er derfor godt å ha og skaper trygghet for både skolebarna og foreldrene. Foreldrenettverk opprettes ofte på initiativ fra skolen gjennom foreldremøter og sosiale tilstelninger på skolen, men kan også gjerne skje på foreldrenes eget initiativ. Da er det viktig å huske på at alle må føle seg inkludert."


KOMFUG har på sin nettside laget en Veileder for foreldrenettverk