Historikk

Kringsjå skole ble innviet 20. august 1955. Totalkostnaden for tomt, bygg, inventar og utstyr ble kr. 500.000,-. Lærere og en del materiell ble overført fra de 6 små skolehusene i Randesund til den nye skolen i bygda.

Lærerrommet var den gangen på kun 16 m2, inkludert et lite kjøkken. Lærerne kunne oppholde seg der i friminuttene, og det var også skolestyrerens kontor. Da skolen fikk kontordame, fikk også hun tilhold i dette rommet. Når skolen av og til fikk besøk av lege og helsesøster, måtte alle andre gå ut fra lærerrommet for å gi plass til legeundersøkelser.

Kringsjå skole hadde ingen gymsal før i 1970. Elevene måtte derfor drive gymnastikk ute. Siden skolen bare hadde en dusj, kunne bare enten guttene eller jentene dusje etter gymtimen.

Etter hvert ble bygget ominnredet. Vaktmesterboligen ble tatt i bruk til kontor for rektor, kontordame og inspektør, og den gamle sløydsalen ble innredet til lærerrom.

Fra 1982 begynte et nytt avsnitt i Kringsjå skoles historie. Fra å ha vært barneskole fra 1955 ble det nå barne- og ungdomsskole. Etter vedvarende påtrykk fra foreldre og skolene i Randesund, ble endelig planleggingen av ungdomsskolebygget satt i gang i 1980. Den beste plassen å bygge det på, var på haugen over skråningen ned mot Kongshavnveien. Der ville det også være plass til tilfluktsrom i kjelleren, noe som den gangen var et krav fra Sivilforsvaret. Total kostnad for utbyggingen var 3 millioner kroner. Ved skolestart 1982/83 ble nybygget tatt i bruk. Skolen hadde da 202 elever, 14 lærere. Det tok ikke mer enn to år før elevtallet hadde  økt til 250 elever og 24 lærere.

Med utbygging i Tømmerstø/Bordalen-området skjedde en stadig tilflytting til Kringsjå skoles opptaksområde. Foreldre og skole gikk igjen sammen om å legge press på kommunen for ny utbygging. Det ble stilt krav om at utbyggingen måtte stå ferdig til skolestart 1987. Enden på visa ble at utbyggingen ble delt opp i flere byggetrinn. Da utbyggingen var ferdig utpå høsten i 1987 var det brukt 1 million kroner.

Neste utvidelse kom som et resultat av 6-årsreformen. Et nytt bygg måtte på plass. Dette nye skulle inneholde klasserom for 6-åringene, skolefritidsordningen, nye kontorplasser for lærerne, samt nytt skolebibliotek. Den økonomiske rammen for dette ble satt til 5 millioner. De nye arealene ble tatt i bruk i august 1998.

I 1999 hadde Kringsjå skole 266 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Elevtallet steg jevnt og trutt frem til skoleåret 2002-2003. Skolen hadde da 295 elever. Fra og med skoleåret 2003-2004 ble Kringsjå ren barneskole med elever fra 1. til 7. trinn.

Uteområdet har også blitt utbygd gjennom årene. Vi har hatt en stor gressbane for fotball og håndballbane på asfalt, i tillegg til den flotte skogen som omkranser skolen. Lekeparken var ikke stor, men innbød til aktiv lek. Ballbinge med lyskaster kom på plass takket være aktive foresatte og velvillige lokale sponsorer. En akebakke ble opparbeidet i skråningen ved gressbanen. Denne ble brukt sommer som vinter til aktiv lek. Skolegården hadde også bordtennisbord og stangballer, og i utlånsbua kunne elever låne uteleker.

I området på østsiden av Kongshavnveien har skolen i mange år fått bruke området av en meget velvillig grunneier, Jon Morten Timenes. Vi jobber aktivt for at det skal se ordentlig ut etter oss når vi er på uteskole.

19. oktober 2020 tok vi i bruk ny skole og idrettshall. Uteområdet rundt det nye skolebygget ble også opparbeidet. Arbeidene med uteområdet fortsatte frem til skolestart 2021. Da stod hele det nye flotte uteområdet for sambruk mellom skole og idrett klart. Kringsjå skole ble av fvn.no omtalt som praktskolen i Kristiansand med en prislapp på 318 millioner kroner.