Trafikk

Førskoledagen

 • Informasjonsarbeid overfor foresatte der trafikksituasjonen er tema.
 • Informasjon om skoleskyss og adkomst til skolen via trygge og trafikkerte veier.
 • Selv en trygg vei kan være farlig når det er mange som ferdes der samtidig til fots og på sykkel.
 • Skolen opplyser om foresattes ansvar for at barna kommer trygt til og fra skolen, og oppfordrer til å øve på skoleveien sammen med barnet.
 • Informasjon om ankomsten til skolen. Kjøremønster og parkeringsmuligheter.

Ved skolestart

 • FAU tar opp trafikksituasjonen og fordeler ansvarsoppgaver. Trafikk er et av ansvarsområdene som fordeles når situasjonen vurderes.

Gjennom skoleåret

 • Fau gjør i samarbeid med skolen tiltak der det er nødvendig. Det kan være kontakt med aktuelle myndigheter for eksempel ifbm.:
  • Skilting.
  • Fartsgrense
  • Skoleskyss
  • Rutetilbud (buss og båt)
 • Ved oppstart av skoleår og ifbm. kampanjer er ansatte til stede ved ankomsten til skolen hver morgen for å:
  • Anvise og opprettholde trygt kjøremønster og parkeringsmuligheter.
  • Ta i mot elever som kommer med buss, på sykkel eller til fots langs trafikkert vei.
 • Det fokuseres på sykkelparkering på skolen med tanke på at:
  • Syklene skal stå trygt og ikke bli utsatt for hærverk.
  • Sikkerhet ivaretas med tanke på evakuering av bygg og adkomst for utrykningskjøretøy.
 • Kringsjå skole har ikke en lokal plan for trafikk. Vi følger gjeldende læreplan der det er fastsatt kompetansemål i forhold til trafikkopplæring i grunnskolen:
  • Etter 2. trinn: Øve på trygg ferdsel i trafikken.
  • Etter 4. trinn: Forstå og følge regler i trafikken.
 • Trafikkopplæring på Kringsjå innebærer:
  • Praktisk gå-trening
   • Trafikkregler og -skilt for fotgjengere
   • Transport i buss
   • Refleksaktiviteter (refleksvester)
   • Sykkelopplæring
   • Praktisk sykkeltrening i trafikken
   • Sykkelprøve
   • Trafikkregler og -skilt for syklister
  • 89 % av skolene i Norge stiller i følge Trygg trafikk krav om sykkelhjem når skolen drar på sykkeltur i skoletiden. Kringsjå skole er en av disse.
  • 21% av skolene i Norge har en egen trafikkansvarlig lærer. Kringsjå er ikke blant disse.
 • Skolen har innarbeidet praksis og regler ifbm. turer bort fra skolens område.
  • Alltid voksne med gul vest foran og bak når elever går langs trafikkert vei.
  • Elevene øver på å gå på riktig side og på rekke langs trafikkert vei.
  • Elevene sykler på riktig side, på rekke og følger trafikkreglene.
  • Det sikres der elever må krysse veibanen.
  • Krav om sykkelhjelm for å få bli med på sykkeltur.
  • Sykkelhjelm kan lånes på skolen.

  Annet

  • Samarbeidsutvalget og fau er har lagt ned forbud mot el-sykler/scootere i et forsøk på holde farten nede på sykkelstien. I et folkehelseperspektiv er det også hensiktsmessig å la barn i barneskolealder komme seg til skolen for egen maskin.
  • Det er drøftet om man skal innføre sykling til skolen fra et gitt trinn. Dette har foreldrene motsatt seg og hevder sin rett til å ta dette valget for sine barn.