Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foresatte på hvert trinn velger en kvinnelig og en mannlig foreldrekontakt med vara før sommeren, slik at nytt FAU (der alle foreldrekontakter sitter) er klart før høstens første møte i september. Foreldrekontaktene velges for to år, bortsett fra for første trinn. For første trinn velges representantene på førskoledagen. For å sikre kontinuitet velges den ene for ett år og den andre for to. På denne måten skiftes en trinnkontakt ut på hvert trinn hvert år, og bare halve FAU skiftes ut hvert år.

Kontaktlærere på alle trinn har ansvar for å avtale møte med foreldrekontakter før høstens første foreldremøte. Dette er en gylden mulighet for kontaktlærere og foreldrekontakter å avklare muligheter og forventninger til samarbeidet.

Foreldrekontakten er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen med tanke på saker som gjelder hele barnegruppen, ikke enkeltsaker. I tillegg til å være trinnets representanter i FAU, er foreldrekontaktene trinnets koordinatorer i forhold til øvrige foresatte i forbindelse med for eksempel elevkveldene. På første trinn setter gjerne trinnkontakten opp en fordeling av ansvarsgrupper for sommer- og juleavslutninger og 17. mai komité.

Det er også naturlig at foreldrekontaktene tar kontakt med foresatte for å legge til rette for inkludering, når nye elever kommer til klassen etter første trinn. Det kan gjøres ved å informere om hvilke aktiviteter barna på trinnet er med på og å inkludere nye foresatte i ansvarsgrupper for avslutninger.

Her på FAUs side ligger for øvrig mer informasjon, tips, ideer og filer som kan være nyttige for trinnkontaktene.

 

Skoleåret 2022-2023

Leder: Anna Nåstad-Jensen (til 31.12.22) / Ulf Wold (fra 01.01.23)

Nestleder: Ulf Wold (til 31.12.22)

1. trinn: Marcela Cristina Dos Reis de Azevedo og Ulf Wold
2. trinn: Christine Kohl-Larsen (SMU-medlem) og Anna Nåstad-Jensen
3. trinn: Tone Bremseth (vara for SU-leder) og Tone Reme Kleiveland (Natteravnansvarlig)
4. trinn: Heidi Bakke og Marte Tuseth (SMU-medlem)
5. trinn: Fredrik David Lossius (koordinator elevkveld 1-4) og Ann Cathrin Roseth
6. trinn: Lene Langeland (koordinator elevkveld 5-7) og Nina Messel Johansen
7. trinn: Annette Gabrielsen (sekretær) og Anita Karlsen (kasserer)

Møtetidspunkt er 19:45 til ca kl 21:15 og alle møter holdes på personalrommet på Kringsjå skole.

 

Foreldrenetterk i skolen

Kristiansand kommune og KOMFUG (Kommunalt foreldreutvalg i Kristiansand) samarbeider om å oppfordre foresatte til å samles i foreldredrevne nettverk. Dette gjøres via sentrale årlige samlinger for FAU og SU-ledere og rektorene.

FUG skriver på sine nettsider om foreldrenettverk:

"Foreldre kan ha behov for å diskutere utfordringer og muligheter de opplever i hverdagen til egne barn. Et godt foreldrenettverk er derfor godt å ha og skaper trygghet for både skolebarna og foreldrene. Foreldrenettverk opprettes ofte på initiativ fra skolen gjennom foreldremøter og sosiale tilstelninger på skolen, men kan også gjerne skje på foreldrenes eget initiativ. Da er det viktig å huske på at alle må føle seg inkludert."

KOMFUG har på sin nettside laget en veileder for foreldrenettverk.