Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolemiljø - elevenes rettigheter

Retten til et godt skolemiljø

 På siden Null mobbing, kan du som foreldre og elev finne informasjon om krenkelser som mobbing, og om hvilke rettigheter du har.

Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at "alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal følge med på om elevene har det trygt og godt på skolen. Skolen har aktivitetsplikt. Det vi si at alle ansatte i skolen skal følge med, gripe inn og varsle rektor. Skolen plikter å undersøke saken, sette inn tiltak og dokumenterer dette. Mer informasjon om aktivitetsplikten finner du her.

Sammen med lovparagrafene 11-1a og 11-5a gir kapittel 9a elever og foreldre rett til medbestemmelse i skolemiljøforhold, og rett til å klage når henvendelser til skolen ikke blir tatt på alvor. Skoleeier og skolen har tydelige plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre elevene gode og helsefremmende arbeidsforhold.

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken videre. Informasjon finner du her.

God trivsel 

Vi er stolte av at skolen for det meste oppleves som et trygt og godt sted, hvor elevene trives. Dette viser elevundersøkelsene vi har gjennomført de siste årene. Det betyr allikevel ikke at vi ikke kan bli bedre. Skolen jobber aktivt og systematisk for å forebygge krenkelser som mobbing.

Olweusprogrammet mot mobbing.

Tinn kommune har valgt at skolene skal jobbe aktivt og systematisk mot mobbing gjennom Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd.

Rjukan barneskole er en sertifisert Olweusskole, og har tatt i bruk Olweusprogrammets system for kvalitetssikring. Skolen har årlig oppfølging av Olweusinstruktør. Oversikt over sertifiserte Olweusskoler finner du her.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer. Programmet har tiltak på individ, gruppe og skolenivå. Programmet er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt. 

Her kan du lese mer om Olweusprogrammet mot mobbing.