Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Det er 19 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolemiljø - elevenes rettigheter

Retten til et godt skolemiljø

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Hva sier Opplæringsloven?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid tilrår. 

Det kan være ulike grunner til at barnet ditt ikke trives. Krenkelser som mobbing og plaging kan være en av dem. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen. På siden Null mobbing, kan du som foreldre og elev finne informasjon om krenkelser som mobbing, og om hvilke rettigheter du har.

Skolen har aktivitetsplikt

Det vil si at alle ansatte i skolen skal følge med, gripe inn og varsle rektor. Skolen skal snarest undersøke saken og sørge for at den er best mulig opplyst. Du  som foreldre og barnet ditt har rett til å bli hørt. Når det gjøres tiltak i en sak, skal skolen alltid lage en skriftlig plan. I planen skal det stå: hvilket problem som skal løses, hva skolen har planlagt å gjøre, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og når tiltakene skal evalueres. Skolens plikt til å gjøre noe (aktivitetsplikten) gjelder helt til barnet ditt opplever at det er trygt og godt å være på skolen. Det er elevens egen opplevelse som er avgjørende. Planen skal dokumenteres skriftlig, slik at du og barnet ditt får dokumentasjon på hva som skjer i saken. Mer informasjon om aktivitetsplikten finner du her.

Du har rett til å klage

Sammen med lovparagrafene 11-1a og 11-5a gir kapittel 9a elever og foreldre rett til medbestemmelse i skolemiljøforhold, og rett til å klage når henvendelser til skolen ikke blir tatt på alvor. Skoleeier og skolen har tydelige plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre elevene gode og helsefremmende arbeidsforhold. Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til statsforvalteren.
Først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen. Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor, og saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå. Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med statsforvalteren. Du må ta kontakt med statsforvalteren i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev. Informasjon om hvordan du går frem finner du her.

God trivsel 

Vi er stolte av at skolen vår oppleves som et trygt og godt sted, hvor elevene trives. Dette viser elevundersøkelser og Olweusundersøkelser vi har gjennomført de siste årene. Det betyr allikevel ikke at vi ikke kan bli bedre. Skolen jobber aktivt og systematisk for å forebygge krenkelser som mobbing.

Olweusprogrammet mot mobbing.

Tinn kommune har valgt at skolene skal jobbe aktivt og systematisk mot mobbing gjennom Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Rjukan barneskole er en sertifisert Olweusskole, og har tatt i bruk Olweusprogrammets system for kvalitetssikring. Skolen har årlig oppfølging av Olweusinstruktør, og vi er en sertifisert Olweusskole. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med vitenskaplig dokumentert effekt til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer. Programmet har tiltak på individ, gruppe og skolenivå. Her kan du lese mer om Olweusprogrammet