Arbeidsfordeling i administrasjonen

sist endret: 29.03.2022     av Harald Berntsen

ARBEIDSFORDELING ADMINISTRASJONEN, MOTTAKSSKOLEN

Mottaksskolen er todelt:

• Ordinær skoledrift i egne lokaler.

• Ansvar for tildeling og oppfølging etter dokumentert søknad av kommunes
midler til tospråklig fagopplæring/morsmålsundervisning på nærskolene.

Administrasjonen er i sin helhet tilknyttet Mottaksskolen og har det daglige sosiale og
faglige fellesskap der. Alle deltar på skolens personalmøter.

Administrasjonsressurs er totalt 270 %
                                                                                                                                        Administrasjonsressurs
Rektor for Mottaksskolen ordinær og tospråklige lærere i kommunen:                          100 %.
Inspektør for Mottaksskolen ordinær                                                                              100 %.
Inspektør for Mottaksskolen tospråklig (70 % + 30 % undervisning, Mottaksskolen)     70 %.

Administrasjonen er gjensidig stedfortredere ved behov.

Arbeidsbelastningen i lederteamet kan til tider være varierende. Arbeidsfordelingen
som er beskrevet videre er derfor veiledende. For å utnytte de administrative
ressursene best mulig vil det kunne være enkelte oppgaver som midlertidig overtas
av en annen i lederteamet.

 
Arbeidsfordeling

Rektor for Mottaksskolen ordinær og tospråklig

Hovedansvar for daglig drift, inkludert pedagogisk ansvarlig.

• Hovedansvar for kommunikasjon med kommune, stat, media og øvrige.
• Kriseansvarlig.
• Brannvernleder.
• Lønnsforhandlinger på lokalt og kommunalt nivå.
• Tar økonomiske avgjørelser og fordeler ressurser. Søker midler. Økonomiansvarlig.

Kommunalt

• Deltar på bydelsmøter og kommunale ledermøter.
• Deltar i skoleeiernettverk, storbynettverk og andre møter i regi av NAFO.
• Informasjonsskriv til NOA-kontakter og administrasjon på nærskolene.
• Ansvar for GSI, HMS og øvrig rapportering til kommune og stat.

Skoledrift

• Formelt elevansvar.
• Skolens planer, inkludert periodeplaner for undervisning.
• Formelt ansvar for at skolens års-hjul rulleres.
• Hovedansvar for testing av elever ved internskifte og utgående skriv om samme.
• Samarbeid med KSS og KIS i bruk av arbeidsareal.
• Ansvar for bygg.

Personal

• Personalansvar for alle ansatte.
• Hovedansvar for arbeid rundt enhver tilsettingsprosess og overtallighetsprosess.
• Hovedansvar for teamledermøter, personalmøter (ordinær), medbestemmelsesmøter,
teammøter, HMS-møter, plandager og infomøter med sosiallærer.
• Avholder medarbeidersamtaler for halvdelen av alle ansatte, dog hele administrasjonen årlig.
• Ansvar for at arbeidsvilkår blir korrekte mht plan/lovverk: timeplaner, vakter, møter,
arbeidsavtaler, arbeidstidsavtaler, funksjonsstillinger, medarbeidersamtaler, oppfølging av
sykmeldte mot NAV og praksisplassoppfølging.
• Innvilger avspasering og permisjoner.
• Hovedansvar for personalseminar og kurs for ansatte
• Hovedansvar for personalsaker.

Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen.

Inspektør for Mottaksskolen ordinær

Rektors stedfortreder på feltet ordinær.

• Medlem av ansettelsesutvalget ved Mottaksskolen ordinær.
• Samarbeid med aktører mht. arbeidstiltak for enkeltpersoner.
• Deltar på møter i regi av NAFO

Kommunalt

• Deltar på bydelsmøter og kommunale ledermøter ved behov.
• Hovedansvar for overføring til nærskolene og KSS
• Ansvar for koordinerende møter med eksterne
- mottaksapparatet
- barnevern
- prosjektmøter
- PPT / ABUP/ Fam.senter m.fl
- aktuelle aktører ved kjernegruppemøter
- besøk fra VGS / andre
- andre

Skoledrift

• Intervjuansvarlig med nye elever, kartlegging og plassering.
• Ansvar for «Dagens info».
• Vikartjeneste og fraværsadministrering.
• Totalansvar for SFO og fagarbeidermøter.
• Ansvar for samarbeidsmøter tospråklige lærere/lærere på Mottaksskolen.
• Ansvar for koordineringsteam (KO).
• Ansvar for spes.ped.team-møter.
• Ansvar for møter med elev-foresatte, i spesielle saker.
• Ansvar for klassegjennomgang og oppfølging av vedtak.
• Ansvar for samarbeid med KIS om bruk av uteområdet.

Personal

• Avholder medarbeidersamtaler med halvdelen av de ansatte.
• Hovedansvarlig for føring av timeplaner og vaktplaner.
• Intervju og oppfølging av nye vikarer.
• Oppfølging av sykmeldte og tilrettelegging på skolen.
• Ansvar for plandager.

Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen.

Inspektør for Mottaksskolen tospråklig

Rektors stedfortreder på feltet tospråklig.

• Medlem av ansettelsesutvalget når tospråklige lærere skal tilsettes.
• Deltar på skoleeiernettverk, storbynettverk og andre møter i regi av NAFO
• Dagligoppfølging av de ansattes « små og store utfordringer», så vel i tjeneste på
Mottaksskolen som på nærskolene.

Kommunalt
• Deltar på kommunale ledermøter ved behov.
• Hovedansvar for NOA-møter og oppfølging av NOA-kontaktene.
• Hovedansvar for opplæringsmøte med nye NOA-kontakter.
• Hovedansvarlig for utsending av GSI-informasjon til rektorene.
• Hovedansvarlig for skolebesøk i undervisningssituasjonen på nærskolene og på
Mottaksskolen.

Skoledrift

• Hovedansvarlig for at oppdaterte skjemaer til rutinene er tilgjengelig.
• Hovedansvarlig for kontroll av dokumentasjon i P360.
• Hovedansvarlig for revidering og oppfølging av oppgavene på rutinebeskrivelsen mht. til
testing, søknader, tildeling og dokumentasjon i forbindelse med tospråklig fagopplæring og
morsmålsopplæring.
• Hovedansvar for tolkebestilling.
• Undervisning ved Mottaksskolen
• Ansvar for testing av elever ved internskifter på Mottaksskolen.

Personal

• Avholder medarbeidersamtaler med halvdelen av personalet.
• Hovedansvar for oppfølging av nye, tospråklige lærere.
• Hovedansvar for arbeidstidsavtaler.
• Hovedansvar for personalmøter, plandager / andre møter der lærergruppen er representert.
• Vikartjeneste og fraværsadministrering.
• Hovedansvarlig for timeplaner og justering av disse og øvrige personalopplysningsskjemaer.
• Oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging.
• Hovedansvarlig for samarbeidsmøter tospråklige lærere/lærere på Mottaksskolen.

Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen.